Nordkalk

Kalkstensbaserade produkter för miljövård, industri och lantbruk.

Bungetäkten

Bungetäkten

Nordkalk har sedan slutet av 90-talet genomfört ett omfattande förarbete inför öppnandet av en ny kalkstenstäkt i Bunge på norra Gotland. Efter att geologiska efterforskningar påbörjats, blev Nordkalk i dialog med Länsstyrelsen uppmärksammad om marken i Bunge Ducker. I samband med detta avsatte Nordkalk annan mark (Hoburgs myr) för naturskydd.

Undersökningar av marken i Bunge påbörjades och 2006 lämnades ansökan om täkttillstånd in. Sedan dess har Bungetäkten genomgått omfattande miljöutredningar och miljöprövningar innan beslut om tillåtlighet och villkor kunnat fastställas. Verksamhetens tillåtlighet vann laga kraft 2010 och villkor med tillstånd meddelades i juli 2012. Domen överklagades till HD, som den 18 juni 2013 meddelade att en ny sammanhållen prövning av Natura 2000 frågorna skall göras tillsammans med tillstånd och villkor. Mark- och miljödomstolen meddelade i juni 2014 tillstånd för verksamheten efter att en sammanhållen prövning ägt rum. I april 2015 skulle förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen ha ägt rum, för att fastställa tillståndet. Men, då Naturvårdsverket till regeringen föreslagit att utpeka området till Natura 2000, valde domstolen att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut. Vilandeförklaringen gäller som längst t o m den 31 augusti 2015. Se vidare under nyheter för senaste information om händelseutvecklingen.

Bungetäkten är Nordkalks största investering någonsin med stor betydelse för norra Gotland. Nordkalk kommer att investera ca 600 miljoner kronor i den nya täkten. Verksamheten innebär att kalksten bryts och krossas på plats i täkten för att därefter transporteras ca 8 km via ett transportband, till ett sorteringsverk och vidare till hamnen i Storugns för utskeppning.

På dessa sidor har vi velat samla information om hela projektet. Vad vi ska göra, hur det påverkar omgivningen och vad som händer sen. Syftet är att besvara de många frågor som kan uppkomma med anledning av den nya täkten.

  
© Nordkalk.com | Sitemap | Integritetsskydd | Användningsvillkor | Member of Rettig Group