Nordkalk

Kalkstensbaserade produkter för miljövård, industri och lantbruk.

Bungetäkten

Ekologi och naturvärden

Genom kontrollprogrammet kommer vattenstånd, vattenföring och vattenkvalitet att observeras på olika sätt; det behandlade täktvattnet, dricksvattnet i privata brunnar, djurvatten i närliggande fastigheter, uppströms och nedströms liggande vattendrag, våtmarker samt referensmyrar utanför täktens påverkansområde för att studera naturliga förändringar. Eftersom fler verksamheter bedrivs i området, kommer även en hydrologisk övervakning att ske av det gemensamma ytvattensystemet i våtmarksområdena i Bästeträsk Natura 2000, nedströms Svenska Minerals och Nordkalks planerade täktverksamheter. Samordningen sker mellan Nordkalk, Svenska Minerals och Region Gotland.

Bungeområdet där täkten kommer att ligga, angränsar till två naturskyddsområden, s k Natura 2000. Detta ställer extra höga krav på oss och hur vi hanterar de miljövärden som finns i området. För att säkerställa att täktverksamhetens effekter på omgivande naturvärden inte blir för stora kommer de mest skyddsvärda och känsliga naturtyperna att övervakas. Det är de s k rikkärren, kalkkärren med ag och fuktängar som är beroende av att yt- och grundvattensituationen upprätthålls.

Den ekologiska övervakningen sträcker sig därför 300 meter utanför fullt utbruten täkt, vilket är det fastslagna maximala influensavståndet för grundvattenpåverkan. Den årliga övervakningen kommer att följa upp om våtmarkernas växtsammansättning förändras över tid och mätas genom ett stort antal mätpunkter. Kontrollprogrammet är utvecklat av en av Sveriges främsta experter på rikkärrsinventering och har testats och utvecklats under fältsäsongerna 2011 och 2012. Kontrollprogrammet ligger till grund för att anpassa skyddsåtgärderna runt täkten så att påverkan på rikkärren närmast täkten påverkas så lite som möjligt.

En botanisk inventering av täktområdet genomfördes 2006 inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen för att beskriva den artsammansättning och naturvärden som finns i området innan täktverksamheten påbörjas. Inventeringen genomfördes av medlemmar ur Gotlands Botaniska förening.

I villkoren för täkten har dispens givits från artskyddsförordningen inom det område där täkten ska anläggas. De exemplar som växer på verksamhetsområdet kommer oundvikligen att försvinna. Samtliga arter förekommer dock även i omgivande mark. Det betyder att samtliga arter kommer att finnas kvar i området både under och efter brytningen. Gaffelfibbla är en av de rödlistade kärlväxter som har inventerats i Bungeområdet. Gaffelfibblan växer främst på södra Ölands alvar men förekommer även på kalkhällmarker på norra Gotland från Fårö och ner längs Hau gård i Fleringe socken samt förbi den planerade Bungetäkten.

  
© Nordkalk.com | Sitemap | Integritetsskydd | Användningsvillkor | Member of Rettig Group