Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Förbättrad EBITDA-marginal genom kostnadseffektivitet

Den generella ekonomiska situationen på Nordkalks huvudmarknader fortsatte vara utmanande under 2015, vilket ledde till en minskad efterfrågan på kalkstensbaserade produkter.

Efterfrågan inom Nordkalks största marknad, Finland, fortsatte att vara platt och påverkades delvis av Europeiska Unionens handelsembargo mot Ryssland och den svaga rubeln. Medan den Skandinaviska marknaden var aningen starkare, presterade Centraleuropa bättre och stödde Nordkalks investeringar i kvalitet och service på denna konkurrensintensiva marknad. Försäljningen inom Nordkalks tre största kundsegment – byggnation, stål- och gruvindustrin samt GCC (papperspigment som produceras av Nordkalks dotterbolag Suomen Karbonaatti Oy), fortsatte på samma nivå som föregående år.

Omsättning 2011 - 2015

I utmanande marknadsförutsättningar, fortsätter Nordkalk att fokusera på sina strategiska huvudaktiviteter: 

  • Förbättrad kostnadseffektivitet
  • Innovativ affärsutveckling
  • Lönsam tillväxt

För att stödja de strategiska aktiviteterna har en ny processbaserad verksamhetsmodell implementerats i april, som fokuserar på enhetliga processer och implementerig av bästa praxis.

För att säkerställa Nordkalks och sina kunders konkurrenskraft, var kostnaderna under kontroll 2015. Både fasta och rörliga kostnader minskade tack vare aktivare inköp, förbättrad energieffektivitet och lägre energipriser. Kontinuerliga förbättringsåtgärder och kostnadseffektiviseringar ledde till högre EBITDA procentuellt än under 2014.

EBITDA 2011 - 2015Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.