Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Kontinuerliga förbättringar av energieffektivitet

Produktionsprocessen  i gruv- och kalkindustrin är energiintensiv. Brytning, krossning, malning och kalcinering av kalksten kräver betydande mängder energi. Nordkalk strävar kontinuerligt efter att förbättra energieffektiviteten genom att optimera processerna och kapacitetsutnyttjandet, och genom att prioritera minskad energikonsumtion i nya investeringar och reparationer.

Minskad energikonsumtion genom optimerade processer och kapacitetsutnyttjande

Under 2015 genomförde Nordkalk energirevisioner på flera av anläggningarna. Förutom att identifiera potentiella områden för förbättring, hjälpte dessa revisioner också Nordkalk att uppfylla kraven i det europeiska energieffektivitetsdirektivet (EED). Det sätter upp en rad bindande åtgärder för att EU ska nå energieffektivitetsmålet på 20 procent till år 2020.

Vi främjar också alternativa bränslelösningar med mindre miljöpåverkan och införandet av nya avancerade energilösningar.

Tester med biobränsle i Ignaberga, Sverige 

Ignaberga plant 31AUG2015 1200

Under 2015 genomförde Nordkalk tester med biobränsle vid anäggningen i Ignaberga. Bränslet som användes är en biprodukt från den ekologiska foderproduktionen.  Testerna visade på goda resultat för både miljön och Nordkalk. Därför investeras nu i en omställning av produktionsanlägg-ningen för att byta från fossila bränslen till biobränslen.

Testerna visade på goda resultat för både miljön och Nordkalk

Nordkalk beviljades klimatinvesteringsstöd för omställningen av Naturvårdsverket i december 2015. Nordkalk är ett av tolv företag som mottagit stödet. Stödet gavs inom ramen för Klimatklivet, en satsning för att minska växthusgaserna. Nordkalk fick stödet med motiveringen ”åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona”.

Läs också hur spillvärme från kalkugnarna används för kommunal fjärrvärme 

Energikällor

Alternativa bränslen
El
Brännolja
Kol
Naturgas
Koksgas
Övriga

Energikällor

Omkring en tredjedel av Nordkalks energikonsumtion kommer från kol, som används vid bränning av kalksten, liksom olja, naturgas och koksgas. Elektricitet används för krossning och malning, och brännolja, naturgas och gasol för torkningsprocessen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.