Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Personalutveckling 2015

En av höjdpunkterna 2015 var lanseringen av den nya verksamhetsmodellen One Nordkalk, genom vilken sättet att arbeta förenklades och enhetliggjordes. Nordkalks personal visade stort engagemang för den nya modellen som arbetar aktivt för de gemensamma målen.

Genom organisationsförändringen fördjupades kopplingen mellan HR och hälsa och säkerhet, eftersom de lades ihop under en funktion. En säker och hälsosam arbetsmiljö är ett mål som kommer att betonas i allt utvecklingsarbete.


Välmående på jobbet och personalutveckling

LV Kaivoksen-voimistelu 2014

Under 2015 fortsatte Nordkalk att investera i välmående på jobbet och personalutveckling. Föreläsningar i välmående och olika aktiviteter för välmående arrangerades i alla Nordkalks länder med speciell betoning på utveckling av arbetsledares kunskaper.

Som ett sätt att uppmuntra till aktivitet under arbetsdagen, lanserades motionspauser. Ett motionsprogram installerades i majoriteten av datorerna i Finland. Programmet erbjuder korta motionsvideos till användaren enligt valda intervaller, t ex en gång i timmen. Programmet användes också vid möten för att ge deltagarna en annorlunda och mer aktiv paus.
Det var inte bara kontorspersonalen som hade motionspauser under arbetsdagen; även produktionspersonalen deltog. I Villmanstrand i Finland, hade personalen i gruvan motionspauser som leddes av en fysioterapeut. Motionspauserna hjälpte kroppen att bli i bättre form för arbetet och hjälpte till att släppa spänningar och stödja rörlighet så att möjliga belastningsskador kunde undvikas. Den positiva återkopplingen uppmuntrade till att introducera motionspaus konceptet i andra länder under 2016. Så, i framtiden kommer hela Nordkalk att motionera!

Samarbete med lokalsamhällen och skolor

Dumpperikyyti 400 matala

Samhörighet och skolsamarbeten lyftes fram under 2015. I Estland arrangerades ett event som kallades Familjedagar, där Nordkalks personal och deras familjer samlades. Detta årliga event består av en picnic och olika hälsofrämjande aktiviteter.

Nordkalk har aktivt samarbete med skolor och universitet. Miedzianka i Polen välkomnade 15 studentgrupper från Polen och utomlands under 2015. I Rakke, Estland har Nordkalk samarbetat med en lokal skola under fyra år. Samarbetet fortsätter under 2015. Nordkalk engagerades för att ge månatliga lektioner i t ex kemi, geologi och social vetenskap till eleverna.
I Finland startades ett samarbete med skolor genom ett sommarjobbsstipendieprogram. Programmet riktade sig till elever i åldern 16-17 år med syftet att erbjuda unga värdefull arbetslivserfarenhet istället för enbart ekonomisk ersättning. En bestämd handledare utsågs för att vägleda och övervaka studenterna på arbetsplatsen. Studenterna arbetade med uppgifter för att förbättra hälsa och säkerhet och ordning och reda genom att t ex måla staket, trappsteg och andra riskabla platser med säkerhetsfärger och sorterade verktyg till sina rätta platser.

Nordkalk Future - vårt interna utvecklingsprogram

NK Future osallistujat 2015

Nordkalks egna interna utbildningsprogram Nordkalk Future, slutfördes under våren 2015. Sexton personer tog examen från programmet och har fått verktyg för t ex strategiskt och innovativt tänkande, ledarskap och interaktion. Detta internationella program arrangerades för tredje gången, och denna gång i samarbete med Åbo handelshögskola.


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.