KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Kalk i stålindustrin

En rad av Nordkalks kalkprodukter används när järnmalm förädlas till stål. Att producera ett ton stål kräver mer än 50 kg bränd kalk. Kalksten och kalk ingår i dagens järnmalmspellets.

Järnmalmspellets är stabila och homogena och kan därför lätt transporteras och matas in i masugnen Ett alternativt råmaterial för masugnen är järnmalmssinter. Kalken bildar i processen en högvärdig basisk slagg, som renar järnmalmen så att den slutliga stålprodukten kan uppnås efter en komplicerad processkedja. Kalk som tillsätts binder föroreningar och balanserar slaggsammansättningen vid produktionen av råjärn.

Pellets och/eller sinter tillsätts i masugnen tillsammans med kalksten och koks. Pålitliga råvaror, liksom kalk av hög kvalitet är en förutsättning för en effektiv och stabil masugnsprocess som ger en hög kvalitet på råjärnet.
Svavel och fosfor avlägsnas från råjärnet  med speciella blandningar där kalk kan ingå. I stålprocessen smälts  återvunnet skrot eller råstål samtidigt som tillsättning av flussmedel och styckekalk sker. LD-processen använder råstål, medans ljusbågsugnar är skrotbaserade m.a.o. metallråvaran. Med kalkens hjälp bildas under smältprocessen slagg, som  binder upp föroreningar i stålet.

Skänkugnsprocessen används huvudsakligen för att justera analysen och temperaturen hos stålet före gjutning. Kalkprodukten smälter och bildar en aktiv slagg på toppen av stålet i skänken och dessutom minskar slaggen effektivt värmeförluster under behandlingstiden i skänk. Slutligen gjuts flytande stål i en stränggjutnings process  alt. i en  kokill för att göra slabs eller göt (valsämnen) för vidare bearbetning till slutprodukter av stål. 

Kalk används även i processer där andra metaller processas för att användas i tillverkning av produkter. Kalk har också en viktig roll vid återvinning av elektronik- och metallskrot.

Att välja den mest optimala kalkprodukten ger en enkel processtyrning, som hjälper till att matcha kvalitetsmålet – och att hålla processkostnaden låg.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Erik Degerstedt
Erik Degerstedt
Key Account Manager
Stål-, gruv- och kemisk industri

Ladda ned Nordkalk Stål och gruvbroschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på "sänd", så får du vår omarbetade broschyr med e-posten.

Obligatoriska fält


Integritetsskydd

Cover page stål och gruv.png

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.