KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Lantbruk & trädgård

Kalk innehåller viktiga näringsämnen för både växter och djur. Kalcium och magnesium är livsnödvändiga för såväl tillväxt som hälsa. Kalk har också en viktig roll för att reglera pH i våra odlingsjordar och därmed säkra växternas upptag av näring ur jorden.

Foder

Djuren behöver kalk för utvecklingen av skelettet, för nervfunktionerna och för att kunna producera t.ex. mjölk och ägg. Kalk innehåller mineralen kalcium. De foder som odlas på gården t ex spannmål och vallfoder räcker i allmänhet inte till för att täcka djurens behov av kalcium. Dessutom kan djuren inte tillgodogöra sig mer än 30-70 % av det kalcium som finns i växter. Därför är det viktigt att komplettera gårdens egna foder med ett inköpt foder som innehåller kalk.

Nordkalk Foderkalk

Lantbruk

1. Bättre skördar

Alla moderna lantbruk behöver kalk för att höja pH-värdet i jorden och därmed skapa förutsättningar för bättre skörd. Effekten av kalkning bildar den ideala växtplatsen för grödorna att växa och frodas i. Ett förnuftigt sätt att hjälpa naturen på traven.

2. Bättre ekonomi

Att kalka regelbundet är en god investering som betalar sig genom större grödor och bättre ekonomi. Med en väl kalkad jord kan man spara både energi- och gödselkostnader. För att inte tala om vinsterna av en rikligare skörd. Sur jord är helt enkelt en dålig deal!

3. Bättre miljö

Kalk spelar en viktig roll i samhället genom att bidra till ren luft, rent vatten och bördig jord. Genom att kalka sin åker kan man dessutom halvera fosforläckaget som bidrar till att försura sjöar och hav. Det har aldrig varit enklare, eller mer lönsamt, att vara miljöhjälte.

Nordkalk pH kalk till jordförbättring

Vill Du lära Dig mer om kalkningens effekter följ oss varje vecka på Facebook: Nordkalk Lantbruk

newsletterkuva

Strukturkalk

Vår produkt för strukturkalkning, Nordkalk Fostop® Struktur har utvecklats för lerhaltiga åkrar som kan vara problematiska att bruka och som läcker mycket fosfor. Strukturkalken innehåller kalk med aktiv CaO samt har en mycket fin fraktion och löser sig snabbare än vanlig jordbrukskalk. Med rätt nedbrukning och bra förhållanden reagerar kalken med leran och förbättrar åkerns struktur i 40-50 år framöver. 

Läs mer om Nordkalk Fostop Strukturkalk

Trädgård

Jorden är den viktigaste beståndsdelen i trädgården. Kalk ger jorden de bästa förutsättningar för grönare gräs och grönsaker som är friskare och nyttigare. En välkalkad jord ger gräset och växterna bästa möjlighet att ta till sig den näring som finns i jorden. Jordens struktur hålls god vilket ger luftigt växtunderlag med god vattenhushållning. 

Jorden innehåller också tungmetaller, t.ex. kvicksilver, bly, kadmium och aluminium, som är skadliga för växter och människor. Om jorden innehåller för lite kalk (lågt pH-värde), tas dessa tungmetaller lättare upp av till exempel grönsakerna. 

Trädgården behöver kalkas både för att motverka försurning och miljöförstöring och för att ge odlaren bättre gräsmatta och friskare grönsaker. 

Nordkalk Trädgårdskalk

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.