KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Lantbruk & trädgård

Kalk innehåller viktiga näringsämnen för både växter och djur. Kalcium och magnesium är livsnödvändiga för såväl tillväxt som hälsa. Kalk har också en viktig roll för att reglera pH i våra odlingsjordar och därmed säkra växternas upptag av näring ur jorden.

Många av våra mänskliga aktiviteter, som t ex utsläpp vid förbränning, verkar försurande i vår natur och detta måste kompenseras genom regelbunden kalkning. Lantbrukare och trädgårdsodlare kontrollerar kalkbehovet genom att ta ut ett antal jordprover som analyseras med avseende på växtnärings- och kalkbehov och får på så vis riktlinjer för hur de ska kalka och gödsla sina jordar.

Både djur och människor får sitt behov av kalk tillgodosett genom en väl sammansatt foderstat eller kost. Nordkalk har produkter för att tillgodose behovet av kalk till jordbruk, foder och trädgård i alla delar av Sverige.

Foder

Djuren behöver kalk för utvecklingen av skelettet, för nervfunktionerna och för att kunna producera t.ex. mjölk och ägg. Kalk innehåller mineralen kalcium. De foder som odlas på gården t ex spannmål och vallfoder räcker i allmänhet inte till för att täcka djurens behov av kalcium. Dessutom kan djuren inte tillgodogöra sig mer än 30-70 % av det kalcium som finns i växter. Därför är det viktigt att komplettera gårdens egna foder med ett inköpt foder som innehåller kalk.

Djur och också människor behöver kalcium bl.a. för:

  • utvecklingen av skelettet 
  • nervfunktionerna 
  • blodets koagulering 
  • att upprätthålla syra-bas balansen i organismen 
  • hjärtats funktion 
  • enzymverksamheten 
  • bilda äggskal 
  • producera mjölk

Foderkalkens viktigaste egenskaper är en hög kalciumhalt samt en god löslighet. Självklart är att kalken skall vara fri från oönskade ämnen. Därför framställs Nordkalks foderkalk av den bästa och renaste kalkstenen.

Jordbruk

Kemi
Rätt pH-värde är nödvändigt för ett optimalt växtnäringsutnyttjande. I sur mark binds de viktiga växtnäringsämnena mycket starkt till jorden så att växterna inte kan tillgodogöra sig dem. Däremot upptas skadliga tungmetaller alltför lätt. Regelbunden kalkning motverkar skadlig surhet. Optimalt pH är för lerjordar cirka 6,5 och på lättare jordar cirka 6,0.

Biologi 
Ett myllrande liv i marken där växtrester omsätts effektivt av såväl daggmaskar som mikroorganismer förutsätter ett högt pH-värde. Det är också så att ett högt pH i marken missgynnar många jordburna svampar som orsakar växtsjukdomar som till exempel klumprotsjuka, rotbrand och klöverröta.

Fysik
En god struktur i markprofilen innebär en balans mellan olika porstorlekar där rötterna får tillgång till växtnäring, vatten och luft. En jord med god struktur torkar snabbare upp på våren vilket möjliggör en tidigare sådd. Behovet av strukturförbättrande åtgärder är en av lantbrukets stora utmaningar. Här spelar kalkningen en viktig roll.

Strukturkalk

Vår produkt för strukturkalkning, Nordkalk Fostop® Struktur har utvecklats för lerhaltiga åkrar som kan vara problematiska att bruka och som läcker mycket fosfor. Strukturkalken innehåller kalk med aktiv CaO samt har en mycket fin fraktion och löser sig snabbare än vanlig jordbrukskalk. Med rätt nedbrukning och bra förhållanden reagerar kalken med leran och förbättrar åkerns struktur i 40-50 år framöver. 

En jord med bättre struktur och större vattengenomsläpplighet har lägre andel fosfor som läcker till vattendrag. Metoden medför också andra fördelar, eftersom strukturförbättringen innebär att åkrarna torkar snabbare på våren och jorden blir lättare att bearbeta. Åkerns vattenhållande förmåga förbättras, man får högre skördar och kan odla mera krävande växter.

Strukturkalk är en del av Nordkalks Fostop®-koncept, som omfattar olika kalkstensbaserade lösningar för att minska fosforbelastningen på våra sjöar och hav. 

Läs mer om FOSTOP®

Trädgård

Jorden är den viktigaste beståndsdelen i trädgården. Kalk ger jorden de bästa förutsättningar för grönare gräs och grönsaker som är friskare och nyttigare. En välkalkad jord ger gräset och växterna bästa möjlighet att ta till sig den näring som finns i jorden. Jordens struktur hålls god vilket ger luftigt växtunderlag med god vattenhushållning. 

Jorden innehåller också tungmetaller, t.ex. kvicksilver, bly, kadmium och aluminium, som är skadliga för växter och människor. Om jorden innehåller för lite kalk (lågt pH-värde), tas dessa tungmetaller lättare upp av till exempel grönsakerna. 

Trädgården behöver kalkas både för att motverka försurning och miljöförstöring och för att ge odlaren bättre gräsmatta och friskare grönsaker. Du har "all" information på www.kalka.nu.

Försäljare av Nordkalks trädgårdsprodukter "Kalka" är Movab.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.