KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

Miljö

Rökgasrening

Nordkalk tillverkar kalkstensmjöl, bränd och släckt kalk. Sura föreningar, bland annat svavel-, klor- och fluorföreningar kan avlägsnas från rökgaser. Detta sker genom att neutralisera föreningarna med kalkstensbaserade produkter.

Valet av en lämplig kalkprodukt beror på vilken reningsmetod som används och dess kostnadseffektivitet. Beroende på metod kan vissa biprodukter från reningsprocessen återvinnas i byggbranschen, till exempel i gipsskivor. Rökgasrening brukar delas in i våta, halvtorra och torra metoder.

Nordkalk Filtra G

Vattenbehandling

Kalkens tillämpningar inom vattenrening varierar, från behandling av dricksvatten till rening av avloppsvatten, vattenbehandlingsprocesser av naturliga vatten samt gruvvatten och stabilisering av slam. Kalkprodukter används också för att neutralisera avloppsvatten från industrier.

I dricksvatten och rening av avloppsvatten används kalkprodukter för att höja pH-värdet och för att justera alkalinitet. I avloppsvattenbehandling används kalk också för att fälla ut fosfor och metaller och för att stabilisera slammet.

Nordkalk Filtra A

Nordkalk Brunnskalk

Dricksvatten

Vattenverk kan använda antingen Nordkalk QL-produkter (bränd kalk) eller Nordkalks SL- produkter (släckt kalk). I produktionen av dricksvatten, doseras produkter in i processen som kalkvatten och med pH-kontroll. Kalkvatten är en klar vätska, alltså inte kalk i fast form.

Vid användning av kalkvatten är reaktionen i reningsprocessen snabbare pga att lösningsprocessen av kalk redan skett i kalkvattensberedningen. Stora vattenverk kan använda bränd kalk som det ursprungliga materialet som kommer att släckas på plats före dosering.

Avloppsvatten

Det huvudsakliga målet med avloppsvattenrening är att minimera belastningen på de mottagande vattendragen genom att ta bort alla organiska, syreförbrukande ämnen och näringsämnen. Vid kommunala avloppsreningsverk behandlas oftast vatten med biologiska och kemiska metoder, där kalkprodukter kan användas för att styra pH och alkalinitet, utfällning av näringsämnen, slambehandling och för hygienisering. pH och alkalinitet av vatten kan höjas med kalkprodukter. Kalkprodukter skiljer sig från varandra kemiskt och påverkar processen och slutresultatet på olika sätt.

Kalciumkarbonat löser sig långsamt. Produkten fungerar bäst som finmald och då pH på avloppsvattnet är mindre än 6,5. Doseringen styrs av flödeshastigheten. 

Kalciumoxid och kalciumhydroxid är starkt frätande. Med dessa produkter kan pH-nivån på avloppsvattnet lätt regleras för att nå den önskvärda nivån. De kemiska reaktionerna är snabba, därför kan en pH-mätsignal användas för att styra doseringen.

Utfällning av fosfor

De olika fosforföreningarna kan effektivt fällas ut ur avloppsvattnet med kalciumjoner. Den höga pH-nivå som krävs för utfällning kan nås med användning av kalciumoxid eller kalciumhydroxid.

Nordkalks QL- och SL-produkter, dvs bränd och släckt kalk, används främst för neutralisering av industriellt avloppsvatten. I vissa fall behövs kalkstensmjöl, som reagerar långsammare.

Industriellt avloppsvatten behandlas antingen i fabrikens egna avloppsreningsverk eller så behandlas vattnet innan de leds till det kommunala avloppssystemet. Kalkprodukter används för att neutralisera surt vatten, utfällning av upplösta föroreningar och för att ta bort partiklar. De största industrireningsverk med olika biologiska faser fungerar precis som kommunala anläggningar, där kalkprodukter används för att styra pH-nivåer och alkalinitet.

Utfällning av metaller

Kalkprodukter används vid stålverk och reningsverk för neutralisering av olika syrabad och utfällning av metaller. När utfällningen är gjord i början av processen, hindras skadliga tungmetaller från att hamna i vattendrag eller i det kommunala reningsverkets slam, vilket omöjliggör återvinning av slammet.

Kalkprodukter används för utfällning av olika metalljoner, såsom aluminium (Al), koppar (Cu), krom (Cr), järn (Fe), zink (Zn), bly (Pb), nickel (Ni) och kadmium (Cd) . Kalkprodukter kan också användas för att avlägsna skadliga anjoner såsom sulfater, fluorid och fosfater. Metaller fälls normalt ut när pH-värdet är högt.

Ladda ned Nordkalk Vatten och luft broschyr

Skriv din e-postadress i fältet och klicka på "sänd", så får du vår omarbetade broschyren med e-posten.

Obligatoriska fält


Integritetsskydd

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.