KALK ÄR VIKTIG I VARDAGEN

Kalksten är ett väsentligt råmaterial

nordkalk Fostop® filter
till fosfordammen
gör verklig skillnad

På Löddesborg i södra Sverige har Nordkalk utfört fältförsök med kalkfilterfällor för att minska fosfor i våtmarken. Försöken har genomförts på tre olika fosfordammar i samma våtmark, och resultaten är revolutionerande.

Med olika insats av tillsyn och service får man olika reningsgrad från över 50 % upp till 100 %, sett till både total fosfor och löst fosfor. Det är en stor nyhet att kunna reducera läckaget av löst fosfor. Idag är den enda möjligheten att göra det med kalkfilter eller ett kemiskt reningsverk.

Med ett rent passivt filter finns det också stora möjligheter att öka reningsgraden ytterligare genom utformning av fosfordamm och filterkassett samt mixen av kalkprodukter och påfyllnad av material.

HÄR KRÄVS KONKRETA ÅTGÄRDER 

Övergödning är ett utbrett problem i sjöar och vattendrag, vilket har en stor inverkan på Östersjön. En del är redan gjort, men mycket återstår. Nordkalk arbetar med flera olika åtgärder för att förbättra Östersjöns miljösituation. Neutralisering av rökgaser från fjärrvärmeproduktion och avfalls-förbränning, absorbering av svavel från fartygens avgaser, rening av förorenade bottensediment från t ex hamnbassänger, vattenrening, pH-justering och som rening av kommunalt- och industriellt avloppsvatten. 

Med Nordkalks FOSTOP®-koncept genomförs flera effektiva åtgärder för minskad fosforbelastning som rekommenderas i EU:s ramvattendirektiv; strukturkalkning av åkermark, kalkfilterdiken, fosforfällor och kalkning av sjöar och vattendrag.

I våra passiva kalkfilter på Löddesborg var skillnaden i läckage per hektar mycket stort när kalkfilter används i fosfordamm i jämförelse med fosfordamm utan kalkfilter. Enligt våra mätningar minskas läckaget av total fosfor med upp till 15 gånger, och löst fosfor med över 20 gånger, när kalkfilter används i fosfordammen. 

Metoden går ut på att dräneringsvatten från t ex åkermark leds till en sedimentations-/fosfordamm och vidare till ett kalkfilter och till sist ut i våtmarken. Kalkfiltret samlar upp fosfor och pH-justerar vattnet innan det leds vidare ut i våtmarken. Fältförsök med Nordkalk Filtra G genomförs även på andra ställen.

AV SLÄCKT KALK - NORDKALK FILTRA G

I försöken har en mix av Nordkalk Filtra G och andra kalkprodukter använts. Nordkalk Filtra G är en ny granulprodukt bestående av släckt kalk, som ger minimal damning och underlättar återvinning. Det använda kalkmaterialet i kalkfiltret samt sedimentet i fosfordammen tas tillvara och sprids på åkermark i närheten. På så sätt återanvänds fosforn och åkermarken får en kalkeffekt på köpet. 

Nordkalks FOSTOP® Filter-koncept är utformat för att vara enkelt att hantera, underhålla och serva. En hög reningsgrad kan uppnås på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. Nordkalk Filtra G fungerar även för lakvatten med metaller och enskilt avlopp. Granulerna tillverkas vid Nordkalks anläggning i Landskrona.

POTENTIAL FÖR VERKLIG SKILLNAD 

Kalkfilter är en viktig åtgärd för att komma till rätta med övergödnings-problematiken. Det går att få miljöstöd för att anlägga kalkfilter och fosfordammar är en av de 6 mest prioriterade åtgärderna för att minska näringsläckage till våra vattendrag. För mer information om Nordkalks arbete på området, eller för att boka en förevisning i fält, kontakta Nordkalk.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.