En hållbar verksamhet

I dagens värld blir det hela tiden viktigare att vi fattar hållbara beslut och bedriver en hållbar verksamhet. Vi blir allt mer medvetna om de utmaningar vi möter i form av klimatförändring och begränsad tillgång till naturresurser och det återspeglas i våra beslut. Krav och regler gällande energi, utsläpp, transporter, biodiversitet etc. påverkar vår verksamhet. Hållbara lösningar är inte bara till för företagets bästa, utan också för våra kunder, investerare och andra intressegrupper. Hållbarhet är en del av vår affärsstrategi och våra nio fokusområden ingår i ledningsgruppens månatliga genomgång.

Nord 038

Nordkalk strävar till att bedriva en ansvarsfull, långsiktig och lönsam affärsverksamhet som beaktar såväl våra egna intressegrupper som samhället i stort.  Vi förbättrar kontinuerligt verksamheten, produkterna och processerna med beaktande av rådande sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Naturresurser, som sten, vatten och energi, används inom vår produktion som oundvikligen påverkar omgivningen. Vi gör vårt bästa för att begränsa verksamhetens negativa konsekvenser genom att använda bästa tillgängliga metoder och teknik och genom att vidta förbyggande åtgärder när det gäller människor och miljö.

År 2017 reviderade Nordkalk sin hållbarhetsstrategi inklusive riktlinjer och målsättningar. Under processens gång identifierade och prioriterade vi verksamhetens alla hållbarhetsaspekter ur de olika intressegruppernas perspektiv.  En lista med 27 nyckelfrågor gjordes upp och delades in i nio olika fokusområden. Läs mera nedan.

Under 2018 har vi fokuserat på att implementera och integrera hållbarhetsstrategin i vårt dagliga arbete. Nya nyckeltal har tagits i bruk och vi har vidtagit åtgärder för att förbättra hållbarhetsutvecklingen. I en workshop gick ledningsgruppen igenom listan med viktiga frågor och gjorde vissa omprioriteringar. De största riskerna gällande nyckelfrågornas hållbarhet diskuterades och utvärderades. 

Intressegruppernas engagemang är viktigt för oss

Vi för olika slags dialoger med olika intressegrupper, för olika ändamål och via många olika kanaler. Kommunikationen sker via möten med grannar, tillståndsprocesser, myndighetskontakter, diskussioner med kunder och leverantörer, försäljningsunderhandlingar, respons via digitala kanaler och på många andra sätt. Under pågående tillståndsprocesser sker det omfattande konsultationer och diskussioner med olika intressegrupper för att kunna uppfylla alla de krav som miljön och samhället ställer på vår verksamhet.

För att engagera våra intressegrupper i hållbarhetsarbetet gjordes en hållbarhetsundersökning bland dem i slutet av 2018. Undersökningen skickades till ett urval av våra viktigaste intressenter för att få en bild av hur vår verksamhet fungerar i dag och vilka frågor de anser att vi ska prioritera.

De viktigaste frågorna för våra intressegrupper 2018

  • Utsläpp
  • Energi
  • Hantering av råmaterial och sidoströmmar
  • Kundnöjdhet
  • Transporter
  • Kalkstensreserver
  • Återställning av mark och gruvor

Vår Hållbarhetsrapport för 2018 kan laddas ner när. Om ni har frågor gällande rapporten eller vårt arbete för en hållbar verksamhet kan ni kontakta ansvarspersonerna för respektive fokusområde. Kontaktinformation finns i slutet av rapporten.   

Kalksten för miljön

iStock-671074676

Kalkstensbaserade produkter och lösningar spelar en viktig roll när vi vill ha renare luft, vatten och jord, samt som råmaterial. Produkterna är nödvändiga inom många industrier för att de ska klara av den utmaning som en grön omställning innebär. Varje dag använder vi produkter som det inte går att tillverka utan kalkstensbaserade produkter. Flera av våra basindustrier, som stål-, pappers- och byggmaterialindustrin, är beroende av kalksten i sin produktion.  Kalkstenens uppgift är att rena, fylla och neutralisera och produkterna används ofta för att göra produktionen miljövänligare.

  • VATTEN – Behandling av dricksvatten, processvatten och avloppsvatten
  • LUFT – Behandling av rökgaser från kraftverk och sopförbränningsanläggningar
  • JORD – Förbättrar skördarna och förhindrar fosforläckage till våra vattendrag och sjöar. Neutraliserar sura jordar och förbättrar lerjordar så att de kan användas som underlag för infrastruktur.

Nordkalks etiska principer (Code of Conduct) gäller alla Nordkalks anställda och beskriver de etiska principerna för vår verksamhet. När det gäller leveranskedjan, förutsätter Nordkalk att alla leverantörer förbinder sig att följa de etiska principerna för leverantörer (Supplier Code of Conduct) för att säkerställa att också leverantörerna har en hög affärsetik. Båda direktiven kan laddas ner här. 

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling

Förenta nationernas mål för hållbar utveckling har stor betydelse när det gäller att få företag att anpassa sig till de förändrade villkoren. FN erbjuder ett gemensamt språk för långsiktig hållbarhet. Här lyfter vi fram mål #6 – Rent vatten och sanitet – och hur Nordkalk och våra produkter kan bidra till en hållbar utveckling på det här området.  

iStock-505996754 (1)

Mål #6 Rent vatten och sanitet

Vatten och sanitet är livsviktiga för människornas och planetens överlevnad. Det inkluderar dricksvatten och hygien liksom också vattenresursernas kvalitet och kvantitet i världen. Brist på rent vatten och sanitet påverkar livsmedel, hälsa, ekosystem, samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. För många typer av affärsverksamhet är vatten också en framgångsfaktor där vattenkvaliteten och tillgången till vatten utgör risker. För en del företag kan vatten och sanitet innebära nya affärsmöjligheter.

Förutom att vi minimerar vår egen inverkan på vattnet och producerar produkter som har en positiv effekt på vatten, engagerar vi oss också i olika externa vattenprojekt såväl på lokal som nationell och global nivå.

Vi använder vatten i vår produktion, men kalkstensindustrin är ingen stor vattenkonsument. På gruvornas botten samlas det vatten när grundvatten sipprar in mellan sprickor i berggrunden. Regn och smältvatten samlas också i gruvorna.  Det här är rent vatten. Vatten används också för att tvätta sten, gårdar och fordon. När det är möjligt återanvänder vi vattnet. Alla Nordkalks anläggningar har vattenhanteringsplaner och varje gruva måste se till att verksamheten har så liten negativ inverkan som möjligt på såväl ytvatten som grundvatten. Flera av våra gruvor levererar vatten till det kommunala vattennätet.

Kalkstensbaserade produkter används för vattenrening i många olika slags applikationer för dricksvatten, avloppsvatten, processvatten och för rening av sjöar och vattendrag.

Vid behandling av dricksvatten används kalk ofta för att höja vattnets pH-nivå och justera alkaliniteten. Olika råvatten behandlas på olika sätt i flera olika steg där kalken har olika uppgifter i processen. Det är viktigt att känna den kemiska balansen mellan kalk och koldioxid, för att förhindra korrosion i våra rörsystem.

Vid behandling av vatten är målet att minimera belastningen på mottagande vattendrag genom att avlägsna alla organiska, syrekonsumerande komponenter och näringsämnen. I kommunala vattenreningsverk används fysiska, biologiska och kemiska processer för att kontrollera pH och alkalinitet, fälla ut fosfor, stabilisera slam och avlägsna lukt. Kalkprodukter är också bra för att fälla ut olika metalljoner och anjoner. 

Nordkalk Sustainability Report 2018
11.1 Mt, uppdaterad den 2019-03-13
Nordkalk Operating Policy
102 kt, uppdaterad den 2019-09-26
NORDKALK CODE OF CONDUCT 2018 03
189 kt, uppdaterad den 2018-04-09
Nordkalk Supplier Code of Conduct
17 kt, uppdaterad den 2017-08-17

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.