Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

En hållbar verksamhet

Nordkalk strävar till att bedriva en ansvarsfull, långsiktig och lönsam affärsverksamhet som beaktar såväl våra egna intressegrupper som samhället i stort. Vi förbättrar kontinuerligt verksamheten, produkterna och processerna med beaktande av rådande sociala, ekonomiska och miljörelaterade aspekter. Naturresurser, som sten, vatten och energi, används inom vår produktion som oundvikligen påverkar omgivningen. Vi gör vårt bästa för att begränsa verksamhetens negativa konsekvenser genom att använda bästa tillgängliga metoder och teknik och genom att vidta förbyggande åtgärder när det gäller människor och miljö.

Green on stone Miedzianka 550

Hållbarhet är kärnan i Nordkalks nya strategi som lanserades i början av 2020. Vår vision är att vara en ledande aktör inom kalkstensprodukter med fokus på hållbara lösningar.

I praktiken innebär detta att vi
1) aktivt utvecklar nya produkter och lösningar som stöder våra kunder i deras hållbarhetsarbete, och vi fokuserar alltså på kalkstensbaserade lösningar som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan,
2) ökar våra satsningar på cirkulära produkter och strävar till en materialeffektivitet på 100 % där vi använder allt brutet stenmaterial,
3) fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp och övrig skadlig inverkan från vår verksamhet.

Vår mission är att tillhandhålla kalkstensbaserade lösningar som bidrar till att öka lantbrukets produktivitet samt renar vatten, luft och jord. Denna positiva inverkan är vårt ekologiska handavtryck, som vi ska förbättra under de kommande åren.

Vi vill minimera vår verksamhets skadliga inverkan, alltså vårt ekologiska fotavtryck. I vårt fall innebär det att vi minskar utsläppen när vi processar kalksten till bränd och släckt kalk samt den miljöpåverkan som uppstår när vi bryter mineraler ur berggrunden.

Vår framgång är beroende av en engagerad personal och vi vill ta väl hand om våra anställda och se till att de kan arbeta tryggt och säkert varje dag. Säkerhet har högsta prioritet hos oss och vårt yttersta mål är noll olyckor.

För att trygga en lönsam tillväxt inom vår affärsverksamhet måste vi säkra våra kalkstenreserver för framtiden och ständigt förbättra verksamheten.

Vårt hållbarhetsprogram

Vårt hållbarsarbete styrs av hållbarhetsprogrammet, som fokuserar på den inverkan verksamheten har på omgivningen. Programmet grundar sig på strategin och intressegruppernas förväntningar ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Hållbarhetsprogrammet är indelat i nio fokusområden med sammanlagt 27 olika aspekter. För varje område har ledningens engagemang, de långsiktiga målen och de viktigaste mätarna (KPI:n) fastställts. 

Våra långsiktiga mål för hållbarheten överensstämmer med FN:s hållbarhetsmål (2030). 

Hållbarhetsstyrning

Ledningsgruppen fattar alla viktiga beslut gällande hållbarheten i Nordkalk och godkänner hållbarhetsprogrammet. Varje fokusområde har en ansvarsperson i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen följer kvartalsvis upp hur hållbarhetsprogrammet förverkligas och uppdaterar målen vid behov. Styrelsen får årligen ta del av hur hållbarheten i Nordkalk utvecklas.

Implementeringen av hållbarhetsprogrammet är en del av vår dagliga affärsverksamhet.

Ett hållbarhetsteam, som består av experter på vart och ett av fokusområdena, har grundats för att utveckla hållbarheten och stödja ledningsgruppen i implementeringen av programmet.

Koncernens riskhanteringsprocess omfattar de viktigaste hållbarhetsrelaterade riskerna i fråga om miljö, socialt ansvar, personal, mänskliga rättigheter, affärsetik och korruption. Miljö- och hälsoriskerna utvärderas också inom ramen för det certifierade ledningssystemet. Nordkalks verksamhetspolicy definierar de principer som styr ledningssystemet.

Hållbarhetsrapportering i Nordkalk

Nordkalk har publicerat miljörapporter i mer än 20 år och under de senaste åren har rapporten utvecklas i riktning mot dagens mera heltäckande hållbarhetsrapport. Avsikten med vår GRI-inspirerade hållbarhetsrapport är att ge våra interna och externa intressegrupper en mera detaljerad översikt av vårt hållbarhetsarbete med aktuella exempel som skapar tydlighet och transparens. Trots att den inte ännu helt uppfyller GRI-standarden har vi tagit ett steg i rätt riktning. Målet är att den under de kommande åren helt och hållet ska bygga på GRI-standarden.

Nordkalks hållbarhetsteam ansvarar för den årliga hållbarhetsrapporteringen. Ledningsgruppen reviderar rapporten och ser till att alla viktiga aspekter beaktas. Bolagets styrelse godkänner hållbarhetsrapporten och den kontrolleras också av en tredje part.


Kalksten för miljön

Field with house Agri campaign 2016 550

Kalkstensbaserade produkter och lösningar spelar en viktig roll när vi vill ha renare luft, vatten och jord, samt som råmaterial. Produkterna är nödvändiga inom många industrier för att de ska klara av den utmaning som en grön omställning innebär. Varje dag använder vi produkter som det inte går att tillverka utan kalkstensbaserade produkter. Flera av våra basindustrier, som stål-, pappers- och byggmaterialindustrin, är beroende av kalksten i sin produktion.  Kalkstenens uppgift är att rena, fylla och neutralisera och produkterna används ofta för att göra produktionen miljövänligare.

  • VATTEN – Behandling av dricksvatten, processvatten och avloppsvatten
  • LUFT – Behandling av rökgaser från kraftverk och sopförbränningsanläggningar
  • JORD – Förbättrar skördarna och förhindrar fosforläckage till våra vattendrag och sjöar. Neutraliserar sura jordar och förbättrar lerjordar så att de kan användas som underlag för infrastruktur.

Mera information:


Vår Hållbarhetsrapport för 2019 kan laddas ner på den här sidan. Rapporten finns endast på engelskan. Om ni har frågor gällande rapporten eller vårt arbete för en hållbar verksamhet kan ni kontakta ansvarspersonerna för respektive fokusområde. Kontaktinformation finns i slutet av rapporten.  

En tryckt version av Hållbarhetsrapporten kan beställas genom att skriva e-post till info (at) nordkalk.com


Nordkalks etiska principer (Code of Conduct) gäller alla Nordkalks anställda och beskriver de etiska principerna för vår verksamhet. När det gäller leveranskedjan, förutsätter Nordkalk att alla leverantörer förbinder sig att följa de etiska principerna för leverantörer (Supplier Code of Conduct) för att säkerställa att också leverantörerna har en hög affärsetik. Båda direktiven kan laddas ner här.  

BROCHURE Code of Conduct
2 Mt, uppdaterad den 2020-06-26
Nordkalk Supplier Code of Conduct 2020
574 kt, uppdaterad den 2020-08-26

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.