Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Lönsam verksamhet på ett ansvarigt sätt

Nordkalk strävar till att ha en långsiktigt lönsam verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Företaget håller en hög standard för affärsetik och integritet såsom beskrivet i Nordkalks uppförandekod som gäller för alla anställda.

Nordkalk följer de lagliga krav från tillämplig lagstiftning och lokala regler. Utöver det specificerar Rettigs interna policys och Nordkalks riktlinjer hur verksamheten ska drivas på daglig basis. Vi avstår från kontakter med våra konkurrenter eller andra aktörer som kan skada våra kunders intressen. Utbildning i konkurrens överensstämmelser erbjuds regelbundet för att garantera personalens kunskap och medvetenhet om konkurrenslagstiftningen.

Vi behandlar människor med respekt och ger dem alla lika möjligheter.

Nordkalk stödjer FNs allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna, behandlar människor med respekt och ger dem alla lika möjligheter till personlig och professionell utveckling, oberoende av kön, ålder, ras, etnicitet, funktionshinder, nationalitet, sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet, civilstånd eller ekonomisk status, eller position inom företaget. 

Nordkalk följer erkända internationella arbetsnormer som fastställts av ILO och FNs Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi accepterar inte under några omständigheter barn- eller tvångsarbete vid någon av våra anläggningar eller aktiviteter. Vi tolererar inte korruption eller mutor. 

Vi strävar efter att överträffa de krav som ställs i lagstiftningen.

Nordkalk följer miljölagstiftningen och strävar efter att överträffa de krav som ställs i lagstiftningen. Vi strävar efter att begränsa de negativa effekter på miljön som härrör från vår verksamhet genom ständiga förbättringar, och genom att använda bästa tillgängliga metoder och tekniker. 

Vår framgång beror på framgången av våra kunder. Förståelse för kundernas verksamhet och behov leder till kontinuerliga förbättringar hos vår egen och hos våra kunders verksamhet. 

Nordkalk strävar efter att ha ett gott samarbete och god kommunikation med de lokala samhällena där vi verkar.

Nordkalks kalkstensbaserade produkter bidrar till livets grundförutsättningar: ren luft, rent vatten och bördig jord. Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle, och vi levererar råmaterial till många olika industrier som behöver kalk i sina processer.

Sidorna under rubriken Hållbarhet fungerar som Nordkalks hållbarhets- och miljörapport som vi har publicerat sedan 1996. På dessa sidor kan du följa hur vi nått våra kvartalsvisa mål när det gäller hälsa och säkerhet, kvalitet och miljö.

Countryside 600px

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.