Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Hållbar utveckling baseras på lönsamhet

Lönsamhet är förutsättningen för hållbar utveckling som gagnar alla intressenter. Det betyder inte bara jobb och inkomst; det möjliggör för företag att förbättra, investera och fokusera på innovation – att skapa kunnande och produkter som svarar upp mot de globala utmaningar som klimatförändringar och ökande population kräver i form av mer resurser.

Kalksten är ett mångsidigt och ofta oersättligt råmaterial. Det behövs i flera industriella områden liksom inom miljövård och lantbruk. Variationen av applikationer hjälper oss att balansera ekonomiska fluktuationer.

Försäljning per kundsegment

Bygg
Metaller och gruvor
Papper och sellulosa
Miljö
Landtbruk
Övrig industri

Investeringar i framtiden

Under 2016 förbereddes för utvidgad brytning vid flera av våra nuvarande anläggningar för att säkra upp kalkstensreserver för långt in i framtiden. Ett  av de stora projekten är utvidgningen av täkten i Villmanstrand, Finland. För detta har infrastrukturen Ihalainen industriområde upprustats. Byggnader har fått ge vika för täkten, t ex en gammal kalkfabrik och några av Parocs gamla byggnader har rivits. Ändringar i stadsplanen hanterades av kommunfullmäktige i Villmanstrand i september 2016.

Informationsmöten har arrangerats för myndigheter och närmaste grannarna där förändringarna har diskuterats. En ny dammtestpunkt har installerats i närområdet. Resultaten kommer att rapporteras till grannarna månatligen under rivningsarbetet.

Under 2016 gjordes också flera miljöinvesteringar för att säkerställa att de olika produktionsanläggningarna klarar att använda bästa möjliga teknik (BAT) för att minimera påverkan på miljön och de strikta utsläppen.

Granuleringsanläggning i Polen

I Slawno, Polen, har en ny granuleringsanläggning tagits i bruk i juni 2016. Anläggningen tillverkar kalkstensgranuler för jordförbättring. Nordkalks AtriGran, granuler med kalkgödselmedel, lanserades på den Centraleuropeiska marknaden i juni. Investeringen skapade ca 30 nya jobb i Slawno. 

Ny kalkspridare i Estland

Nordkalk AS investerade i en ny kalkspridare som togs i bruk under 2016. En stor del av kalkmaterialet för åkrar, säljs i Estland och Lettland som en fullservicelösning, där kalken levereras spridd på åkern. Den nya spridaren utför behovsanpassad spridning som baseras på GPS koordinater. 

Lime spreader

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.