Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Många aspekter av kalksten

Kalksten kan endast brytas i områden där kalkstensfyndigheter finns. Innan brytning kan påbörjas, fastställer geologiska undersökningar fyndighetens lämplighet, följt av en noggrann tillståndsprocess för att säkerställa kontroll på den miljömässiga påverkan. Även om brytningen kan pågå i decennier, tas efterbehandlingen med i beaktan redan från början. När brytningen avslutats, öppnar efterbehandlingen upp nya möjligheter i hela eller delar av täktområdet.

Ren och naturlig

Kalksten är en ren och naturlig substans. Den består nästan enbart av kalciumkarbonat och kan användas krossad eller mald, eller förädlas till kalciumoxid (bränd kalk) eller kalciumhydroxid (släckt kalk). Se mer om produktionsprocessen här.

En del av vardagen

Kalksten är ett mångfacetterat råmaterial som ofta är oersättligt och spelar en viktig roll i produktionen av många väsentliga produkter som är nödvändiga för att upprätthålla vår nuvarande levnadsstandard. Varje dag använder vi produkter som inte hade kunnat tillverkas utan kalkstensbaserade produkter. I miljöapplikationer behövs kalkstenen för att ge samhället basförutsättningarna – ren luft, rent vatten och fruktbar jord. Läs hur kalk används inom miljövård.


Kalk leder till hög biologisk mångfald

Brytområden ger en utmärkt miljö för växter som trivs i kalkrik jord, där många ovanliga växter, som t ex orkidéer kan hittas. Medan brytning pågår, kan sällsynta arter flyttas och återplaneras i nya områden som överensstämmer med de naturliga förutsättningarna nära täkten, och senare återetableras i de efterbehandlade områdena. Avslutade brytområden kan fungera som nya miljöer eller landskap som gynnar unik biologisk mångfald. Till exempel, har tryffelodling testats i Pargas och på Gotland.

Kultur som sidoprodukt

En del täkter erbjuder ett så dramatiskt landskap att de är populära turistattraktioner. Täkten i Pargas har också fungerat som en unik konsertlokal för Rowlitfestivalen. En annan konsertplats är anläggningsområdet i Sibbo, där en årlig jazzkonsert organiseras. Nordkalks områden används ofta för fotosessioner, TV program och filmer. Den mest kända av dessa är förmodligen showen Amazing Race, som besökte underjordsgruvan i Tytyri. Bilden är från Lappeenranta, där en väldigt populär polisserie Sorjonen filmades för finsk TV under sommaren 2016.

En gruvas andra liv

Vid Storugns på Gotland, har en motorsportbana byggts i en avslutad del av täkten och i närheten har områden avsatts för vindkraftverk. I Nordkalks underjordsgruva i Tytyri i Finland, i de delar där brytningen upphört, finns en upplevelsegruva med museum, utställningsområde och festlokal. En del av de tomma gruvgångarna i Tytyri används för slutförvaring av kraftverksaska, och där finns också ett testlaboratorium för höghushissar.

 

Nordalk deltar i forskningsprojekt

Nordkalk deltar i forskningsprojekt som studerar möjligheterna att förbättra statusen i miljön. Ett exempel på det är programmet för att främja näringsåtervinning och förbättra statusen i skärgården (Raki2 2016-2019). Programmet gav finansiering till Aalto University för att utveckla sätt att samla kväve och fosfor från flytande avfall. Nordkalk deltar i studien.


Positiv nettobalans

Kalkstensbaserade produkter behövs för att hålla världen igång, och Nordkalk menar att fördelarna med kalksten tydligt överväger den negativa påverkan verksamheten har. Vi har definierat de största miljömässiga aspekterna och målen för förebyggande och  skyddande åtgärder. Läs mer om vårt miljöarbete:

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.