Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Minska påverkan på miljön

Vår verksamhet regleras genom lag och gränsvärden definieras av myndigheterna i tillstånden samt genom företagets egna miljömål, som är en del av Nordkalks process ständiga förbättringar i enlighet med ISO 14001 miljöcertifiering. Den omgivande miljön och de anställdas arbetsmiljö är alltid prioritet nummer ett i produktionsplaneringen.

Kontinuerliga förbättringar

Nordkalk har gruvor och produktion på 27 orter. Kalksten bryts och processas till krossad och mald kalksten, kalciumoxid (bränd kalk) och kalciumhydroxid (släckt kalk), liksom specialprodukter. Se produktionsprocessen här.

Verksamheten kan damma, bullra och vibrera. Nordkalk minimerar denna påverkan genom att använda bästa tillgängliga teknik i investeringar och reparationer.

Dammutsläpp kan kontrolleras effektivt.  Luften som avges av malningsanläggningarna och kalkugnarna renas med filter som också används vid lastplatser. Slutna transportörlösningar förhindrar kalkdammet att spridas. Produktionsområden och vägar asfalteras för att föra rengöringen så effektiv som möjligt. Vägar och lagrat stenmaterial vattnas under torra perioder.

Ljudisolering förbättras genom att bygga bullerskydd, plantera träd och använda olika bullerdämpande material i krossanläggningar, transportband och lastplatser. På platser nära bostadsområden, finns begränsningar för verksamhet nattetid för att undvika störningar för lokalbefolkningen.

Bostadsområden tas hänsyn till vid planering och utförande av sprängning.

Vibrationer orsakade genom sprängning mäts; vid Tytyri i Lohja, Finland, till exempel mäter man löpande vid tre platser nära gruvan och vid flera tillfälliga mätpunkter. Baserat på resultaten, vidtas nödvändiga förändringar av sprängmetoderna för att minska vibrationerna.

Nordkalk har säkerställt beredskapen vid produktionsanläggningarna inför kraven i EU direktivet, Industrial Emissions Directive (IED), som börjar gälla 2017, genom att göra betydande investeringar i bästa tillgängliga teknik (BAT).

Bullerskydd i Miedzianka

Miedzianka noise barrier

Bullerskydd eller akustiska skärmar är den bästa lösningen för att motverka linjärt buller som orsakas av transporter, lastbilar, tåg, lastare. 2015 avslutades bygget av en 700 meter lång skärmvägg längs trafikleden i Miedzianka, Polen.

Den sju meter höga väggen är tillverkad i ljudabsorberande material och placerad i riktning mot de privata hus som ligger närmast anläggningen.

Mätningar som gjordes efter byggnationen av skärmväggen uppfyllde kraven i avtalet om att reducera bullerutsläpp. Under 2016, vidtogs ytterligare åtgärder för att minska buller under kvällstid. Som en fortsättning på de ljudabsorberande barriärerna som byggdes året innan, avslutades också två nya miljöinvesteringar. Speciella åttkantiga ljudreducerare installerades på de övre kanterna av barriärerna. Dessa åttkantiga ljudreducerare gör det möjligt att sänka ljudnivån genom att absorbera diffrakterade ljudvågor i den ljudabsorberande mineralullplattan.

En annan förbättring var att ersätta en gammal stålelementport med akustiska paneler. De bullermätningar som utfördes efter avslutad konstruktion visade en signifikant minskning av bullernivån.

Miedzianka noise barriers

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.