Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Planerad vattenhantering

Vatten har också en koppling till Nordkalks egen produktion, även om kalkindustrin inte är någon stor vattenkonsument i jämförelse med stålindustrin, som har en process som kräver stora mängder vatten. Eftersom kalksten används för att rena vatten, är inget vatten relaterad till kalkstensprocessen farligt för naturen.

Vatten samlas på botten i täkten i form av grundvatten som läcker in genom sprickor i berggrunden, eller genom regn och smältvatten från naturen. Tack vara kalkstenens beskaffenhet, är detta vatten rent. Som exempel, pumpas vattnet från täkten i Pargas i Finland till kommunens råvattentäkt. Även gruvan i Tytyri, Lojo i Finland och Miedzianka i Polen, levererar vatten till de kommunala vattenverken. 

Om en täkt expanderar djupare än grundvattennivån, kan den ha påverkan på grundvattennivåerna i omgivande natur. Majoriteten av Nordkalks täkter är grunda och påverkar inte grundvattennivåerna.  

I Villmanstrand, Finland processas kalcit och wollastonit i en flotationsanläggning som återvinner sitt vatten. Omkring 6 miljoner kubikmeter vatten cirkulerar i det stängda systemet. Systemet inkluderar sedimenteringsdammar där flotationssanden, en användbar biprodukt av processen, stannar på botten och klart vatten återanvänds i processen. 

Täktvatten kan användas för andra ändamål också; vid några av anläggningarna, är tvättning av sten nödvändigt för att ta bort t ex lera. Även gårdar och fordonshjul tvättas ofta, för att minska damningsutsläpp. 

Nordkalks täkter har planer för vattenhantering. Den vägledande principen är att varje täkt ska utföra verksamheten med minsta möjliga negativa påverkan på både yt- och grundvatten.

Uddagården water 500px

På Uddagården i Sverige utrustades vattenbassängerna för täktvatten med krökta rör, genom vilka vattnet rinner framåt. Denna enkla lösning hjälper till att fånga eventuella oljeläckage från maskinerna, då oljan som flyter på ytan av vattnet inte kan färdas med vattnet genom röret.

Fiskvårdsinsatser som en del i efterbehandlingen av Klinthagen

Water case

En valvbro anläggs för att fler öringar ska kunna leka längre upp i Klinthagenbäcken

Täktsjön i Klinthagen rymmer idag ca 2,5 miljoner kubik vatten. När täkten är utbruten och sjön helt fylld, kommer sjön rymma ca 5 miljoner kubik och vara Gotlands djupaste sjö och till volymen näst största sjö efter Bästeträsk.  

Under hösten 2015 anlades ett två kilometer långt dike för att avvattna norra och mellersta delen av Klinthagen. När täkten är utbruten kommer diken också att anläggas för att leda vattnet till täktens utloppspunkt till Klinthagenbäcken. Dikena skapar ett självreglerande system med naturlig sedimentering av täktvattnet.

Från utloppspunkten förs sedan täktvattnet till ett större översilningsområde med våtmarksvegetation för vidare polering av vattnet nedströms från Klinthagen och vidare till Klinthagenbäcken. Kvarvarande kalk- och lerpartiklar samt kväve från kalkbrytningen tas bort, så att vattnet som leds ut i Klinthagenbäcken är kristallklart och håller samma bakgrundshalter som det naturliga bäckvattnet.

I Klinthagenbäcken kommer fiskvårdande insatser för att gynna lekande fisk och andra vattenorganismer utföras. Lekgrusbäddar kommer att placeras ut och diken i anslutning till hav och jordbruksmark kommer att rensas. En valvbro under en mindre väg ska anläggas för att fler öringar ska kunna leka längre upp i bäcken. För att gynna öringsynglens kläckningsperiod kommer små vattenflöden att pumpas ut i bäcken från april till midsommar. Kunskap om hur öringens lekrevir utvecklas över tid, kommer att samlas in genom att räkna antalet lekgropar varje höst t o m två år efter avslutad brytning.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.