Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Ingen Europadomstol för Natura 2000 utpekandet i Bunge

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2019-09-16

Nordkalk har i dagarna beslutat att inte driva den rättsliga processen rörande Natura 2000 utpekandet i Bunge vidare till Europadomstolen i Strasbourg.

Den 1 april 2019 meddelade högsta domstolen att de avslog Nordkalks ansökan om prövnings-tillstånd för Bungetäkten, vilket innebar att Mark- och miljööverdomstolens nekande dom från den 11 september 2018 vann laga kraft. Nordkalks juridiska möjligheter att få tillstånd för Bungetäkten är därmed uttömda.

En process i Europadomstolen skulle inte ändra detta faktum, utan endast avgöra huruvida Natura 2000 utpekandet under pågående tillståndsprocess var förenligt med Europakonventionen eller ej. En sådan process är svår att överblicka och riskerar att bli både långdragen och kostsam. Nordkalks styrelse har därför beslutat att inte driva processen vidare till Europadomstolen.

- Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten och koncentrera investeringarna där möjligheterna för framtiden är som bäst, kommenterar Paul Gustavsson, Nordkalks CEO.

Kalksten är en mångsidig och ofta oersättlig råvara som spelar en viktig roll för många produkter som används varje dag. Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden och renar utsläppen till luft, vatten och jord.

För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt                                                                  Paul Gustavsson
Kommunikationschef                                              CEO, Nordkalk Corporation
Tfn +46 (0)10-476 2664, +46 (0)739-201086        Tfn +46 (0)10-476 2544
eva.feldt a nordkalk.com                                         paul.gustavsson a nordkalk.com

Nordkalk är Nordeuropas ledande leverantör av kalkstensbaserade produkter. Vi erbjuder nödvändiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom pappers- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter i Östersjöregionen, Centraleuropa, Norge och Turkiet, är vi alltid nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer, varar 150 i Sverige, och hade en omsättning på 300 miljoner euro 2018. Nordkalk ägs av Rettig Group.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.