Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk slutade använda pellets av papper/plast som bränsle i produktionen 2013

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-06-11

Med anledning av inslag i SVT om användning av papper/plast pellets vid Köpingfabriken, vill Nordkalk delge denna fakta:

Nordkalks kalkugn i Köping eldas i dagsläget i huvudsak med kol, ett fossilt jungfruligt bränsle. För att minska anläggningens klimatpåverkan, har Nordkalk en långsiktig ambition att övergå till biobränslen i allt större utsträckning. Ett delsteg i denna strävan är ett ökat användande av alternativa bränslen.
Sedan 2010 har en liten del av bränslet till kalkugnen i Köpingfabriken bestått av pellets, som till 50 procent är gjorda av papper och 50 procent av återvunnen plast. Det är ett alternativbränsle som till hälften är biobränsle. Alla Nordkalks bränslen är analyserade av certifierade laboratorier för att säkerställa innehållet. Bränslet i sig är inte giftigt, men i rökgaserna som bildas under förbränningsprocessen uppstår föroreningar som kan leda till miljöpåverkan. Verksamheten är därför hårt reglerad med stränga krav på hur mycket föroreningar rökgaserna får innehålla.
Då eldning med papper/plast pellets har givit en stor variation i utsläppsvärden, som ibland legat över, och ibland legat under gränsvärdena, slutade Nordkalk att använda detta bränsle i den ordinarie produktionen i maj 2013 i dialog med Miljökontoret i Köping. Enligt regelverket anmälde Miljökontoret ärendet till åklagaren, som lade ner anmälan utan åtgärd, då överträdelsen var ringa och att företaget i samförstånd med Miljökontoret under hela perioden arbetat på att komma till rätta med problemet. Lagstiftningen på området reglerar att utsläppen ska ligga under ett visst gränsvärde vid kontinuerlig användning. Men trots att utsläppen vid flera tillfällen under perioden fram till 2013 har överskridit gränsvärdena, har en mycket liten miljöpåverkan uppkommit. Den miljöpåverkan måste också sättas i relation till syftet att minska den långsiktiga miljöpåverkan från fossilt bränsle.
För att hitta ett kontrollerat och säkert sätt att använda detta alternativbränsle, har Nordkalk sedan dess tillsammans med bl a Umeå Universitet, och i dialog med Miljökontoret i Köping, bedrivit ett forskningsprojekt för att utreda detta. Inom ramen för det projektet har ett fåtal tidsbegränsade försök att elda med dessa pellets genomförts, där olika parametrar ändrats mellan försöken, bl a mängden papper/plast pellets. Bedömningen från företaget och tillsynsmyndigheten är att provkörningarna inte innebär några risker för människor och miljö. Projektet pågår fortfarande och några slutsatser finns ännu inte klara. Men innan dess kommer inte bränslet att användas i produktionen. Nordkalk har tillstånd att förbränna 10 000 ton av detta bränsle per år. Under 2014 användes endast 57 ton inom ramen för forskningsprojektet.
Nordkalk har hittills satsat ca 1MSEK på forskningen om miljösäker användning av avfallsbaserade bränslen. Nordkalk avser att fortsätta arbetet med att minska beroendet av jungfruliga, fossila bränslen till förmån för biobränslen och avfallsbaserade bränslen.
Ytterligare frågor med anledning av detta hänvisar till Eva Feldt, Kommunikationschef, telefon 010-4762664, mobil 0739-201086.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.