Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk om cirkulär ekonomi i Almedalen

Eva Feldt (eva.feldt a nordkalk.com), 2016-07-08

Under årets Almedalsvecka hade industrin en gemensam dag om cirkulär ekonomi den 6 juli 2016. Nordkalk deltog i utställningen tillsammans med andra företrädare för industrin, för att berätta hur kalk och kalksten bidrar till en ökad återvinning, återanvändning och cirkulering av material och produkter. Kalk behövs och gynnar en ökad cirkulär ekonomi!

Kalkindustrin förädlar

Kalksten och dolomitsten förädlas till produkter för miljövård, lantbruk ochett flertal industriprocesser. Kalk och kalkstenens funktion är att rena, neutralisera eller fylla. Kalkprodukter används som fyllnad i byggmaterial och för att neutralisera processvatten, rökgaser och sura jordar. Kalk binder orenheter i industrins processer i allt från sockertillverkning till stålproduktion.  

Kalkstenens renande egenskaper möjliggör återvinning av flera produkter. När asfalt, byggmaterial och glas återvinns till nya produkter, återanvänds också kalken. När järn tillverkas, eller skrot smälts ner, används kalk för att binda orenheter till slagg. Slagg kan sedan användas vid anläggningsarbeten. Vid produktion av cellulosa cirkuleras kemikalier med hjälp av kalk. 

Strävar efter 100 procent materialanvändning

Den Europeiska Unionens avfallshierarki utgör en riktlinje för Nordkalk i vår strävan att minimera avfall. Vårt fokus ligger på att allt material som bryts används, inte bara en gång utan flera gånger.  

Filterstoff från kalk- och mesaugnar liksom släckningsrester från tillverkning av papperspigment används vid rening av processvatten och till jordförbättring. Slam från vattenreningsverken samt granuler från rökgasrening används för jordförbättring. Sidosten som bryts för att få fram den rena kalkstenen används för anläggningsarbeten, vilket minskar behovet av nybrytning. 

Förbränningsprocesser ger värme

Material som inte går att återvinna kan omvandlas till energi genom bränning. Ungefär hälften av allt hushållsavfall i Sverige omvandlas till fjärrvärme idag. Även Nordkalks kalkugnar genererar överskottsvärme som leds till fjärrvärmenäten. Kalk behövs i avfallsförbränningen och på kraftverken för att rena rökgaserna innan de släpps ut i luften. Kalkgranuler renar också fartygens rökgaser.  

Samtidigt med att cirkulär ekonomi utvecklas behövs nybrytning av kalksten. Det finns idag inga alternativ att ersätta kalk i industrins processer. Efter att täktens livslängd är slut, finns det många möjligheter till återanvändning av marken som t ex vattenreservoar eller rekreationsområde.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.