Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks inställning till Bungemålets fortsatta handläggning i domstolen

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2017-09-28

De många och oförutsebara turerna i Bungemålet har gjort domstolsprocessen unik. Nordkalk påbörjade arbetet med Bungetäkten redan i slutet av 90-talet och tillståndsprocessen i domstolarna har pågått i mer än elva år. Att enskilda näringsidkares grundläggande fri- och rättigheter tillvaratas och skyddas är fundamentalt i ett demokratiskt samhälle. Både för vår egen, branschen och hela industrins skull, är det därför viktigt att hanteringen av Bungemålet prövas hela vägen. Nordkalk har därför beslutat att driva frågan om huruvida regeringens Natura 2000-beslut strider mot Nordkalks rätt till en rättvis rättegång vidare till Europadomstolen. Nordkalk kommer att lämna in ett sådant klagomål till Europadomstolen innan årsskiftet.

Parallellt med detta har Mark- och miljööverdomstolen nu återupptagit tillståndsprövningen av täkten. Med anledning av det har Nordkalk idag, den 28 september, lämnat in ett yttrande kring vår syn på Bungemålets fortsatta handläggning.

I första hand yrkar vi att domstolen i sin prövning ska bortse från Naturvårdsverkets föreskrift, som genomför regeringens beslut att utse nya och utvidgade Natura 2000-områden på Norra Gotland, i de delar som rör Bungetäkten (Bästeträsk, Bräntings haid, Gildarshagen och Stora Vikers). Domstolen ska istället utgå från de förutsättningar som fanns vid Mark- och miljödomstolens prövning av målet år 2014 och den dom som nu ska överprövas, dvs innan regeringens beslut. Motiveringen till detta är att regeringsbeslutet och den efterföljande föreskriften från Naturvårdsverket helt ändrar förutsättningarna för tillståndsprövningen av Bungetäkten.

Nordkalk menar att regeringens beslut och Naturvårdsverkets ändrade föreskrift innebär ett otillåtet ingripande från staten i det pågående tillståndsmålet och strider mot Nordkalks rätt till en rättvis rättegång enligt såväl regeringsformen, Europakonventionen som EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Rättegången i den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen kan helt enkelt inte längre betraktas som rättvis om ändringarna i Naturvårdsverkets föreskrifter tillämpas i målet.

Om Mark- och miljööverdomstolen inte skulle bifalla Nordkalks förstahandsyrkande, begär Nordkalk i andra hand att domstolen, innan målet prövas i sak på nytt, särskilt prövar om det trots regeringens beslut att utpeka täktområdet till Natura 2000 för skydd av karsthällmarker, fortfarande finns förutsättningar att ge tillstånd till Bungetäkten. Detta måste fastställas av domstolen i förväg, eftersom det inte är rimligt att Nordkalk och motparterna ska lägga ner stora resurser på nya utredningar, med ytterligare fördröjningar av ett avgörande, om domstolen är av uppfattningen att det inte är möjligt att få tillstånd utifrån de nya förutsättningar som råder efter regeringens och Naturvårdsverkets ingripande i processen.

Nordkalk har begärt att dessa yrkanden prövas särskilt innan tillståndsprocessen kan återupptas, eftersom parterna behöver veta vilka förutsättningar som fortsatt ska gälla i målet. Nordkalk har också begärt att handläggningen diskuteras i ett förberedande sammanträde där också frågan om eventuellt inhämtande av förhandsavgörande av EU-domstolen bör ingå.

Nordkalk bestrider också motparternas yrkanden om att utredningen ska kompletteras och målet ytterligare en gång ska återförvisas tillbaka till första instans. Tillståndsprocessen har redan pågått i mer än elva år och är inne på sin tredje runda i domstolsinstanserna. Nordkalk anser att det är orimligt att återigen ta om allt från början. 

Ytterligare information
Frågor med anledning av ovanstående besvaras av Eva Feldt, Kommunikationschef 010-4762664, 0739-201086 eller mail eva.feldt a nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.