Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk inger klagomål mot svenska staten till Europadomstolen

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2017-12-21

Tisdagen den 19 december har Nordkalk lämnat in ett klagomål mot svenska staten till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

Klagomålet avser det av regeringen fattade beslut från den 31 augusti 2015, att utse Nordkalks fastigheter i Bunge Ducker till Natura 2000-område. Nordkalk anser att det är ett otillåtet ingripande i den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen som kränker Nordkalks rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.

Staten, genom Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket och regeringen, forcerade fram regeringens beslut i ett kritiskt skede i den pågående tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen. Myndigheterna och regeringen gjorde detta med uttrycklig hänvisning till den pågående tillståndsprocessen och med det uppenbara syftet att ändra förutsättningarna för domstolarnas prövning till statens fördel och Nordkalks nackdel.

Nordkalk har tidigare ansökt hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens Natura 2000-beslut. I en dom den 29 juni 2017 ansåg dock Högsta förvaltningsdomstolen att det inte förelåg skäl att upphäva regeringens beslut.

Nordkalk anser dock att Högsta förvaltningsdomstolens dom är oförenlig med Europadomstolens rättspraxis och innebär att regeringen ges ett i praktiken obegränsat utrymme att genom Natura 2000-beslut ingripa och förändra spelreglerna i pågående rättegångar till förmån för staten och nackdel för enskilda.

Att enskilda näringsidkares grundläggande fri- och rättigheter tillvaratas och skyddas är fundamentalt i ett demokratiskt samhälle. Både för vår egen, branschen och hela industrins skull, är det därför viktigt att hanteringen av Bungemålet prövas hela vägen. Nordkalk har av dessa skäl begärt att Europadomstolen prövar om regeringens ingripande i rättegången verkligen är förenligt med Europakonventionen.

Ytterligare information:
Eva Feldt, Kommunikationschef Nordkalk Skandinavien
Telefon 010-4762664, 0739-201086
E-post eva.feldt a nordkalk.com 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.