Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk ansöker om utvidgning av Klinthagentäkten

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2018-02-23

Nordkalk har idag lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för fortsatt och utökad täktverksamhet i Klinthagentäkten på norra Gotland. Ansökan omfattar en maximal årlig volym om 3,5 miljoner ton kalksten av olika kalkstenskvaliteter till en total volym om 26,8 miljoner ton kalksten.

För att möjliggöra en fortsatt verksamhet på Gotland på medellång sikt är Nordkalk i stort behov av ytterligare stenreserver. Inom det nuvarande täktområdet finns enbart kalksten av lägre kvalitet, medan det inom det ansökta utvidningsområdet finns högkvalitativ kalksten. Genom att bryta båda dessa kvaliteter och blanda upp dem i produktionen, kan kvarvarande reserver nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som livslängden för täkten ökar.

Täktansökan omfattar även vattendom för bortledande av täktvatten. I dagens vattendom regleras detta så att täktvattnet pumpas till Klinthagenbäcken som bidrar till goda förhållanden för havsöringens lekrevir. Med anledning av den vattenbrist som uppkommit på Gotland sedan 2015, har Nordkalk och Region Gotland skrivit en avsiktsförklaring kring hur regionen ska kunna få tillgång till en del av överskottsvattnet i Klinthagentäkten. Eftersom förutsättningarna bedöms finnas för både fortsatt goda förhållanden för havsöringen i Klinthagenbäcken och för att kunna avleda delar av täktvattnet till regionens VA-nät, ansöker Nordkalk i första hand om vattendom i enlighet med scenario 1:

Scenario 1 - Fortsatt bortledning av täktvatten till Klinthagenbäcken om maximalt 200 l/s samt avledning av täktvatten om en maximal årlig volym om 300 000 m3 till Region Gotlands VA-nät samt installation av pumpar, pumpstation och övriga åtgärder för detta ändamål.

I det fall Mark- och miljödomstolen inte bifaller scenario 1, finns även scenario 2 med i ansökan:

Scenario 2 - Dagens vattenhantering fortsätter under den planerade verksamhetens drifttid. Täktsjön kommer att bli en större sjö som beräknas vara uppfylld om ca 15 år, och då återgå till den naturliga avrinningen i området.

I ansökan har också efterbehandlingsplanen för Klinthagentäkten uppdaterats med fokus på ekologisk efterbehandling.

Ytterligare information:
 Eva Feldt, Kommunikationschef                       Ola Thuresson, Platschef Storugns
+46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86       +46 (0)10-476 26 81 
eva.feldt a nordkalk.com                                     ola.thuresson a nordkalk.com

Nordkalk är den ledande leverantören av kalkstensbaserade produkter och lösningar i norra Europa. Vi levererar viktiga råmaterial till ett stort antal industrier såsom papper- och cellulosaindustrin, stål- och gruvindustrin, bygg- och kemi-industrin. Våra lösningar bidrar till renare luft och vatten liksom en ökad produktivitet inom lantbruket. Med produktion på mer än 20 orter runt Östersjön och i Centraleuropa, är vi nära våra kunder. Företaget sysselsätter 1000 personer och hade en omsättning på 298 miljoner Euro 2016. Nordkalk är ett helägt dotterbolag till finska Rettig Group.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.