Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk utvecklar överklagandet avseende Bungetäkten till Högsta domstolen

Eva Feldt (Eva.Feldt a nordkalk.com), 2018-10-19

Nordkalk har idag, den 19 oktober 2018, lämnat in en utveckling av överklagandet till Högsta domstolen avseende Mark- och miljööverdomstolens dom gällande Bungetäkten från den 11 september 2018. 

Mark- och miljööverdomstolen har enligt Nordkalks uppfattning gjort en alltför begränsad lagprövning vad avser tillämpningen av regeringens Natura 2000-beslut, Naturvårdsverkets ändringsföreskrift NFS 2015:6 och EU-kommissionens genomförandebeslut. Genom att domstolen endast prövat om Naturvårdsverkets föreskrift antagits under lagstadgade former, men inte betraktat konsekvenserna av om reglernas tillämpning står i strid med EKMR, Stadgan eller regeringsformen, har Nordkalks rätt till en rättvis rättegång åsidosatts. Högsta domstolen skall därför lämna prövningstillstånd i målet.

Nordkalk yrkar att Högsta domstolen med ändring i Mark- och miljööverdomstolens dom, meddelar tillstånd till ansökt verksamhet och fastställer mark- och miljödomstolens deldom från den 2 juni 2014. Domstolen ska också anvisa regeringen att vidta de åtgärder som erfordras för att såväl regeringens Natura 2000-beslut som EU-kommissionens genomförandebeslut och Naturvårdsverkets föreskrift enligt ovan upphävs.

Frågor med anledning av detta besvaras av Eva Feldt, Kommunikationschef, 010-4762664.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.