Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Dom i Klinthagenmålet meddelas den 27 maj kl. 13.00

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2019-03-21

​Idag avslutas förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen om fortsatt och utökad brytverksamhet i Klinthagentäkten. Dom i målet meddelas den 27 maj kl. 13.00.

Förhandlingen omfattar dels befintlig verksamhet, dels 4 nya brytområden, två inom nuvarande täktområde och två utanför, samt ändrad vattenverksamhet genom bortledning av täktvatten till Region Gotlands VA-nät.

Nordkalk ansöker om en maximal årlig brytvolym om 3,5 miljoner ton och en total maximal volym om 26,8 miljoner ton. Av dessa är 14,6 miljoner ton är nya volymer utanför befintligt täkttillstånd, varav 9,1 miljoner ton är högkvalitativ kalksten och resterande är märgel. Genom att bryta båda dessa kvaliteter och blanda upp dem i produktionen, kan kvarvarande reserver nyttjas på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som livslängden för täkten ökar.

För vattenverksamheten, bedöms förutsättningar finnas både för havsöringen i Klinthagenbäcken och Region Gotlands behov av vatten. Nordkalk yrkar därför på en fortsatt bortledning av yt- och grundvatten till Klinthagenbäcken, samt att få avleda täktvatten från Pall 2-sjön till Region Gotlands VA-nät om maximalt 300 000 m3/år, i enlighet med den avsiktsförklaring Nordkalk skrivit med Regionen, samt att installera pumpar, pumpstation och vidta övriga åtgärder för detta ändamål.

Frågor gällande detta hänvisas till:

Ola Thuresson, Platschef Storugns, +46 (0)10-476 26 81 eller

Eva Feldt, Kommunikationschef, +46 (0)10-476 26 64, +46 (0)739-20 10 86   

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.