Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Felaktig och vilseledande rapportering om Bungetäkten

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-08-31

Rättelse

I media har rapporterats att frågan om Bungetäkten på norra Gotland kan komma att avgöras i EU-domstolen. Detta är inte riktigt. EU-domstolen fungerar inte som en överprövningsinstans av svenska domstolars domar. Vad EU-domstolen kan göra är att uttala sig om innehållet i EU:s egen lagstiftning för det fall en svensk domstol framställer en förfrågan om detta. Frågan om ett sådant s.k. förhandsbesked behöver inhämtas i Bungemålet har behandlats och prövats upprepade gånger av domstolarna, bl.a. av HD när målet om täktens tillåtlighet var uppe för prövning och nu senast i Mark- och miljööverdomstolens dom från den 5 juli. De svenska domstolarna har i samtliga fall avslagit begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

Vad EU-kommissionen kan göra är att väcka talan mot Sverige som medlemsstat dvs. inte att "överklaga" Bungedomen till EU-domstolen eller liknande. En sådan talan kan t.ex. avse att Sverige införlivat berörda EU-direktiv på ett felaktigt sätt med yrkande om att Sverige skall ända på sin lagstiftning. En sådan process tar många år och kommer inte ha några återverkningar på Bungemålet som sådant. EU-kommissionen har inte väckt talan mot Sverige.

Sant är dock att EU-kommissionen under våren skickat i vart fall fyra brev till regeringen och svenska myndigheter med koppling till den pågående domstolsprövningen av Bungetäkten. Detta efter klagomål från svenska miljöorganisationer. Kommissionen har här helt okritisk tagit allt vad som påståtts av miljörörelsen för givet och aldrig ens efterfrågat Nordkalks syn på saken. EU-kommissionens första brev avvisades av regeringen därför att det innebar en direkt uppmaning till regeringen att ingripa i domstolsprocessen vilket strider mot svensk grundlag. Det andra något omformulerade brevet har besvarat av regeringen. Det tredje brevet från EU-kommissionen i saken skickades till regeringen inför Mark- och miljööverdomstolens huvudförhandling i Bungemålet i maj. Regeringen vägrade svara på flertalet frågor i brevet då dessa på samma sätt som i kommissionens första brev stred mot svensk grundlag.

Några nya bärande argument för ett förhandsbesked har inte anförts i Högsta domstolen och det framstår därför som sannolikt att Högsta domstolen även denna gång avslår begäran om inhämtande av förhandsavgörande. Prövningen av Nordkalks tillstånd blir då uteslutande en fråga för svenska domstolar.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Tf HR- & Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
e-post

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.