Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Kan man lita på den svenska miljörörelsen?

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-08-20

Nordkalk har valt att inte gå in i debatt eller polemik med de demonstranter som i aktioner och inlägg i media uttrycker sina åsikter mot vår verksamhet. Vi respekterar nämligen att vi har yttrandefrihet i Sverige och tillåts att uttrycka våra åsikter öppet. Men när Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen i en insändare i gotlandsmedia drar orimliga paralleller till massmordsrättegångar och sprider vilseledande information om rättsprocessen, ser vi oss nödgade att delge fakta. Dessa två miljöorganisationer har nämligen varit våra motparter i de juridiska förhandlingar som pågått i drygt 7 år. Som parter i målet har de också fått komma till tals under hela rättsprocessen.

Grundläggande rättsstatsprinciper gäller även i Bungemålet

I sitt debattinlägg ställer de sig frågan om man kan lita på svenskt rättsväsende och på framtida domstolsbeslut. Varför? För att olika domstolar har kommit fram till olika resultat? För att de inte håller med om utfallet av domen? För att de själva fått avslag på samtliga av sina yrkanden?
I själva verket visar det på okunskap och ovilja att acceptera vårt svenska rättssystem. En oförmåga att inse att man förlorat målet därför att man har fel, både i sak och juridiskt. I sin självberättigande övertygelse letar de förklaringar och fabricerar verkligheten. Den juridiska processen i det här fallet har nämligen följt tågordningen i det svenska rättssystemet från lägsta till högsta instans, först gällande tillåtligheten och sedan gällande villkor och verkställighet. Och en högre instans väger alltid tyngre än en lägre. Det är så systemet är konstruerat.
Det sensationella i detta fall, är att den lägre instansen inte fullgjorde sitt uppdrag att formulera villkor för verksamheten redan 2011. Något som Mark- och miljööverdomstolen nu genom domen ställde till rätta. Det är ett viktigt faktum om man säger sig värna om rättssystemet. Hänvisningar till EU-domstolen har heller inte relevans, eftersom samma frågor varit upp i såväl Miljööverdomstolen som tidigare Högsta domstolen och då fått avslag. EU-kommissionens försök att ingripa i den svenska domstolsprocessen på uppdrag av den svenska miljörörelsen är ytterligare ett bevis på att det är miljörörelsen som försöker omkullkasta vårt svenska rättssystem.
Kvar är det faktum att domstolen avgjort frågan. Tillåtligheten avgjordes redan 2009 och har vunnit laga kraft. Täktens vara eller inte vara avgjordes därmed redan för tre år sedan. Att motparterna försöker göra gällande att så inte är fallet, är bara deras taktik för att fördröja vår verksamhet och sätta sig över rättssystemet. Det är också en av anledningarna till att Nordkalk fick omedelbar verkställighet och att Högsta domstolen avslagit begäran om inhibition i samtliga fall. De aktivister som sätter sig över rättsordningen genom att stoppa våra arbeten begår, förutom straffbelagda gärningar i brottsbalken, också ett övergrepp på vårt svenska rättssystem som de säger sig värna om.
Nu återstår för Högsta domstolen att besluta om prövningstillstånd ska ges kring villkorsfrågorna. Villkoren som enligt tillåtlighetsdomen ska vara utformade ungefärligen i likhet med tillståndsansökan. De villkor som givits är hårdare än så. Några villkor som säger att verksamhet inte får bedrivas finns inte.

Naturvårdsverket och miljörörelsen har ingen vetorätt i rättssystemet

Samtidigt påstår insändarna att överklagan från ideella naturorganisationer och Naturvårdsverket skulle "visa på ärendets betydelse". Som om dessa organisationer står över allt annat och oavsett om det gäller natur eller juridik skulle vara den allvetande med tolkningsföreträde i de rättsfrågor som prövas.
Så är inte fallet. Mark- och Miljööverdomstolen har nämligen i sin dom avslagit samtliga yrkanden som inlämnats av både Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen. Och de yrkandena som framfördes då, är samma argument som nu förs fram i media gång på annan. De fick inget gehör för sina åsikter i domstolen som valde att gå på Nordkalks linje. Att bara upprepa och framföra samma argument gång på gång som redan avfärdats i domstolen, visar inte på annat än total brist på respekt för rättsordningen.
Vilka villkor som ska gälla för verksamheten har noga utretts och förhandlats. Ett visst ingrepp på miljön i området kommer naturligtvis att ske. Det går inte att få upp stenen ur marken, utan att ta bort det som finns ovanpå. Men det är också det förhandlingarna har handlat om och som tillståndet medger. Vi utrotar inga rödlistade arter och förstör inga Natura 2000-områden. De kommer att fortsätta växa och leva sida vid sida med kalkbrottet. Precis som de gör vid andra kalkbrott. Riskerna har utretts ordentligt innan domstolen givit oss tillstånd med dispens från artskyddsförordningen. Något Natura 2000 skydd eller annat skydd finns inte heller på vår mark.
Så kan då Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen acceptera den dom som Mark- och miljööverdomstolen beslutat, efter 7 år av juridiska processer och lika lång tid av omfattande miljögranskning?
Svaret på frågan är nej. De väljer att istället ifrågasätta hela vårt svenska rättssystem. Symbolen för vår demokrati. De ifrågasätter domare och jurister och gör jämförelser med Quick och Assange. Det är inte bara osmakligt, det visar också på att de är beredda att ta till vilka knep som helst för att få någon att tro på dem.
Så vem i hela världen kan man lita på? Svaret är enkelt - definitivt inte Naturskyddsföreningen och Bevara Ojnareskogen.

 

Fakta (MMÖD M10582-11) 2012-07-05:

Om Nordkalks tillstånd och villkor samt motparternas yrkanden kan följande läsas i domen:

"Mark- och miljööverdomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till sökt verksamhet och beviljar Nordkalk AB dispens från artskyddsförordningen (2007:845) för de skyddade arter som påverkas inom det sökta täktområdet samt området för transportband och serviceväg."
"Mark- och miljööverdomstolen avslår övriga i målet framställda yrkanden" (Bl a Naturvårdsverkets, Naturskyddsföreningens och Bevara Ojnareskogens yrkanden.)

Att Miljödomstolen (numera Mark och miljödomstolen) inte fullgjorde sitt uppdrag att formulera villkor för verksamheten redan 2011, strider mot lagen eftersom Miljööverdomstolen redan den 9 oktober 2009 förklarade verksamheten tillåtlig.

"Miljööverdomstolen har i en lagakraftvunnen dom den 9 oktober 2009 förklarat att den av bolaget sökta täktverksamheten på fastigheten Bunge Ducker 1:64 är tillåtlig".
"Genom domen har frågan om det sökta företagets tillåtlighet enligt gällande regelsystem rättskraftigt avgjorts. Prövningsordningen förutsätter att underinstansen lojalt följer processuella anvisningar vid en återförvisning."
"Att underinstansen har invändningar mot riktigheten av överinstansens bedömning saknar i nu aktuellt fall relevans".

När det gäller Natura 2000 och artskyddet har också Mark- och Miljööverdomstolen gått emot Naturvårdsverkets tolkning av Natura 2000 skyddet och hur omfattande kontrollprogram som krävs:

"Täktområdet, som består av fastigheten Bunge Ducker 1:64 och som delvis gränsar till dessa två (Natura 2000), omfattas däremot inte av något områdesskydd."
"Det är de skyddade naturtyperna i de aktuella Natura 2000-områdena som helhet betraktat som inte får skadas (MÖD 2004:68)."
"Miljööverdomstolen konstaterade i sin dom att det var uppenbart att täktverksamheten i viss mån kommer att ge upphov till effekter i täktens omedelbara närhet. Domstolen bedömde dock att de planerade skydds- och kontrollåtgärderna borde leda till att effekterna inte påverkar de skyddade livsmiljöerna i området som helhet eller att de skyddade arterna utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av dem i området samt att tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kunde ges."

Den kommande täkten har genomgått en gedigen miljöprövning med omfattande utredningar av miljökonsekvenserna. Ett omfattande kontrollprogram har utarbetats tillsammans med några av landets absolut främsta experter. Något formellt naturskydd finns inte för marken. Tvärtom är marken utsedd till riksintresse för mineralbrytning. Länsstyrelsen har anvisat oss marken för drygt 10 år sedan. Täkten upptar endast 170 hektar att jämföras med Gotlands totalt 140 000 hektar naturskyddade mark. Kalk är en nödvändig råvara i det dagliga livet i ett modernt samhälle. Den gotländska kalken är unik i sitt slag. Import av kalk från andra länder skulle innebära en hård miljöbelastning och högre kostnader för en stor mängd produkter. Det går att bedriva kalkbrytning och värna om natur och miljö samtidigt.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Tf HR- & Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post
Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.