Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Sju års rättsprocess äntligen över?

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-08-03

Efter drygt 7 års långa förhandlingar i två varv genom hela det svenska rättssystemet, om en ny kalkstenstäkt i Bunge på norra Gotland, kom så domen från Mark- och Miljööverdomstolen den 5 juli i år. Domen gav Nordkalk villkor och omedelbar verkställighet för verksamheten. Tillåtligheten avgjordes till Nordkalks fördel redan 2009.
Verksamheten har genomgått en gedigen miljöprövning med omfattande utredningar av miljökonsekvenserna under samma period. Ett omfattande kontrollprogram har utarbetats tillsammans med några av landets absolut främsta experter på området. Det står nu klart att både vi, och också rätten, är övertygade om att det går att bedriva kalkbrytning och värna om natur och miljö samtidigt.
Två riksintressen ställs i det här fallet mot varandra, riksintresset för mineralbrytning mot riksintresset för naturskydd. Naturskyddade områden finns det gott om på Gotland, och speciellt på den norra delen. Av Gotlands 314 000 hektar stora yta, är 140 000 hektar naturskyddad. Bara på norra Gotland står naturskyddet för 28 000 hektar mark. Det område där mineralbrytning nu har fått tillstånd är ytterst begränsat, och upptar inte mer än 170 hektar mark. Till saken hör också att Länsstyrelsen själva anvisat oss marken redan för 10 år sedan. Samt att regeringen hade frågan uppe 2006, och dåvarande näringsminister Mona Sahlin, framförde att riksintresset för mineralbrytning i detta fall hade företräde.
Klara överdrifter
Ett visst ingrepp på miljön i området kommer naturligtvis att ske, det hör till sakens natur. Det går inte att få upp stenen ur marken, utan att ta bort det som finns ovanpå. Men vi utrotar inga rödlistade arter. De kommer att fortsätta växa och leva sida vid sida med kalkbrottet. Precis som de gör vid andra kalkbrott. Så även de Natura 2000-områden som ligger intill kalkbrottet. De överdrifter om miljökatastrofer och undergång som framförts i media och genom olika aktioner de senaste veckorna, är klart överdrivna och långt ifrån verklighetsbaserade.
Hade rätten ansett att risker för vattenförsörjningen förelåg, hade något tillstånd inte beviljats. De krav som ställs på kvaliteten i det vatten vi släpper ut, är högre och renare än vanligt dricksvatten som finns i kranen.
Rättsamhälle eller polsk riksdag?
Den rättsprocess som pågått har givit sakägarna (myndigheter, organisationer, kringboende) möjligheten att föra fram sina argument och bevis flera gånger om. Men, som i alla fall där mer än en åsikt råder, är det slutligen rätten som avgör frågan. I det här fallet har domen fallit till vår fördel.
Ska vi då respektera det, eller gör vi som vi själva vill? Är det upp till var och en att avgöra vilka beslut man ska rätta sig efter?
Under arbetets gång har ett fåtal ungdomar slagit läger intill vårt område och utfört mer eller mindre lagliga aktioner mot oss och våra entreprenörer. Ungdomarna säger sig tillhöra olika organisationer, men är inte sakägare och har därför inte deltagit i den rättsprocess som pågått de senaste åren. Flera av personerna har agerat provocerande och hotfullt mot vår personal och vid några tillfällen stört verksamheten. De sprider osanningar i media om det arbete som bedrivs och de villkor som gäller för vår verksamhet. De agerar oetiskt genom att publicera bandupptagningar, filmer etc på nätet utan tillstånd. Vi har vid flera tillfällen tvingats tillkalla polisen. Någon källkritik i media tycks inte existera när man rapporterar kring deras utspel.
Från vår sida, respekterar vi de lagar och regler som gäller i vårt land, vårt rättssystem och de villkor myndigheterna ställer på oss. De villkor som fastställts i domen är hårda, och helt i linje med tillsynsmyndighetens krav. Men vi har nu fått vårt tillstånd, och har vår fulla rätt att agera inom dessa ramar. Vi kommer att agera ansvarsfullt och följa givna villkor i nära samarbete med tillsynsmyndigheten.
Vi hoppas nu att också sakägare, myndigheter, organisationer och allmänhet accepterar det beslut som fattats av domstolen och följer de lagar och regler som gäller. Beträffande de hänvisningar till EU-rätten som framförts, kan vi bara påpeka att detta har tagits upp tidigare i fallet 2009 och nu senast 2012, men båda gångerna fått avslag från domstolen.
Varför inte lyfta fram det värdefulla i att det finns företag som är villiga att investera? Företag som skapar jobb, istället för att lägga ner fabriker? Varför ska konflikter och protester ha företräde i mediabilden?
Kalkbrytning har skett på Gotland i mer än 400 år och utgör en av öns viktigaste basnäringar. Gotland är den viktigaste regionen för kalkstensförekomster i Sverige. Idag bryts totalt 6-7 miljoner ton kalksten varje år på Gotland, vilket utgör två tredjedelar av kalkbrytningen för hela Sverige. Nordkalk investerar över 600 miljoner kronor i den nya täkten på Gotland. Vi sysselsätter ca 150 personer bara genom vår verksamhet. Men ser man till underleverantörer, familjer, kringservice blir arbetstillfällena betydligt fler.
Den gotländska kalken är helt unik i sitt slag. Den finkorniga och porösa stenen har en mycket hög kemisk renhet. Kalk har en unik funktion som gör nytta på en mängd områden och är svår att ersätta med något annat och är dessutom  i sig en miljövänlig produkt. Kalken är nödvändig inom miljövård, industri och lantbruk och används vid tillverkningen av sådant vi ser som självklart. Kalken innehåller viktiga näringsämnen för både växter, djur och människor.
Kalken används till att rena vårt dricksvatten, avloppsvatten samt rädda försurade sjöar och vattendrag. Kalken förbättrar jordmånen på lantbruk och i trädgårdar. Den ingår som en viktig del i foder till höns och boskap. Kalk används för framställningen av socker, stål, glasfiber, konstgödsel, plast och målarfärg. Kalk används som råmaterial i byggmaterial, tegel, spackel och cement samt inom pappersindustrin. Kalk används för markstabilisering vid anläggning av vägar och är en viktig ingrediens i asfalt. Kalk används för rökgasrening i kraftverk och fjärrvärmeverk som eldas med hushållsavfall.
Sett ur ett större perspektiv, hade ett beslut att inte ge oss tillstånd, inneburit en högre belastning på miljön. Den nödvändiga kalken hade tvingats transporteras från andra delar av Europa till både högre kostnader och högre belastningar på miljön.
Överklagan och fortsatt arbete
Domen kan överklagas av sakägarna t o m den 2 augusti. Av de överklaganden med begäran om inhibition som hittills inkommit, har HD redan avslagit inhibition i 3 fall. HDs ställningstagande till om de ska ta upp fallet till prövning eller ej, kan komma att dröja flera månader. För detta krävs dock att det föreligger synnerligen goda skäl eller att ny information som inte framkommit i den tidigare processen presenteras. Tillåtligheten har redan vunnit laga kraft sedan 2009, begäran om inhibition för uppskjutande av verkställighet, har redan fått avslag 3 gånger. Då återstår för HD att ta upp villkoren för verksamheten till prövning. Det ser vi som högst osannolikt. Men vi har respekt för rättsprocessen och kommer självklart att gå igenom de argument som framförs och besvara eller klarlägga där det känns nödvändigt.
I och med den dom som meddelades till vår fördel den 5 juli, ser vi frågan som avgjord och att någon konflikt inte längre föreligger. Vi avvaktar självklart vad som sker med överklagan, men har en positiv syn på framtiden. Vi har påbörjat förberedelserna för anläggningen av den nya täkten, som vi beräknar kunna ta i bruk under hösten nästa år.
Kort sammanfattning av villkor för anläggningen
De villkor som fastställts är hårda, och helt i linje med tillsynsmyndighetens krav, för att säkra bl a vatten och naturvärden. Tillståndet som givits gäller för hela täktverksamheten, d v s såväl anläggning som brytning. Majoriteten av innehållet berör helt naturligt brytningsskedet. Men för att komma dit krävs infrastruktur för att möjliggöra driften. Varje form av anläggningsarbete innebär ingrepp i omgivningen, det hör till sakens natur. I vårt fall gäller det vid anläggning av transportband, väg och täkt.
Villkoren som rör de inledande arbetena säger bl a att:
-det är föreskrivet att stängsel skall sättas upp kring hela täkten. Under anläggningsskedet kommer det att markeras att området är en byggarbetsplats där det, inte minst av säkerhetsskäl, är otillåtet för utomstående att vistas. Så snart täkten är anlagd kommer stängsel att sättas upp runt täkten.
-transportbandet och servicevägen ska vid passage av Mölnermyrs utlopp och andra våtmarker utföras så att flöde och vattenkvalitet inte påverkas negativt. Nordkalk kommer att anlägga servicevägen med ett tillräckligt antal vägtrummor som kommer att garantera att ingen dämmande effekt uppstår.
-ett heltäckande förslag till kontrollprogram ska ges in till tillsynsmyndigheten i god tid, och godkännas av tillsynsmyndigheten innan brytningsverksamheten påbörjas. Nordkalk har redan ett långt utarbetat kontrollprogram vilket nu kommer färdigställas och stämmas av med tillsynsmyndigheten. En dialog i frågan har redan inletts med myndigheten. Provtagning, analysering och uppföljning av såväl yt- som grundvatten har pågått från tiden redan innan täktansökan lämnades in år 2006. Kontrollprogrammet kommer att se till att verksamheten bedrivs inom givna ramar gällande t ex vatten, naturvärden och boendemiljö.
I domen står också att MMÖD förordnar att tillståndet för tas i anspråk utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft, dvs innan dess att ev. överklaganden behandlats.
De inledande arbetena för att förbereda anläggningen av täkten påbörjades den 9 juli, med avverkning av skog där transportbandet ska löpa mellan den befintliga anläggningen i Storugns och täktområdet. Vi har till dags dato kommit ungefär halvvägs, och beräknar att vara klara med avverkningen under augusti månad.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.