Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Debattinlägg: Kalkbrottet i Bunge – Sveriges största miljömål?

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-11-15

Häromdagen omnämndes Kalkbrottet i Bunge som Sveriges största miljömål. Vad betyder det? Att det är det mål som fått störst uppmärksamhet i media? Att vår rättsprocess är den som pågått under längst tid? Att vårt mål är av allvarligast karaktär? Det handlar ju om en tillståndsprocess och inget miljöbrott.

I ett uttalande säger Professor Bo Olofsson, Naturvårdsverkets konsult, att domstolen begått allvarliga misstag och att han blivit felciterad. Han talar om tillåtlighetsdomen från 2009 som vunnit laga kraft och som Högsta Domstolen inte beviljat prövning. Domstolen delade inte Olofssons syn på hur hydrogeologin i omgivningarna påverkas och därmed avslogs också Naturvårdsverkets yrkanden. I domskälen finns endast en referens från Olofsson med. Enligt en avskrift uttalade Bo Olofsson "Jag har inte alls ifrågasatt trovärdigheten i modellen. Jag har sagt att jag tror att den ger en ganska rimlig bild. Det har jag sagt gång på gång". Olofsson har således inte blivit felciterad.
Även Nordkalks experter framförde sina bedömningar i domstolen. Dessa bedömningar bygger på empirisk data från det specifika området både vad gäller geologi och hydrologi. Alla platser har olika förutsättningar, varför Nordkalk genom dessa experter under flera år genomfört kontinuerliga mätningar av vattenstånd, vattenkvalitet och vattenflöde i området. Loggrar har placerats ut och provpumpningar har genomförts där all data lagrats. Dessa långa mätserier ger en utförlig information om platsens unika förutsättningar och dess naturliga variationer över årstider och från år till år. Informationen ligger till grund för såväl skyddsåtgärdernas som kontrollprogrammets utformning. SGU instämde i Nordkalks bedömningar. SGU är den myndighet som har ansvar och kompetens i grundvattenfrågor och en lång praktisk erfarenhet av hydrogeologiska frågor på Gotland.
Olofsson reagerar nu drygt 3 år senare samtidigt som Naturvårdsverket påstår att Högsta domstolen öppnat för att pröva saken på nytt. Naturvårdsverket börjar driva frågan om Nationalpark efter vår tillståndsansökan och ändrar i kriterierna kring hur Nationalparker föreslås, därför att kommunen inte tillstyrkt förslaget och givit den lokala förankring som krävdes. Istället läggs "områden som riskerar exploatering" till som kriterium. Det hävdas att Ojnaremyr är aktuell för Natura 2000, trots avslag från regeringens sida redan 2006 och att området inte fanns med i förslagen som Regeringen justerade i augusti i år.  EU-kommissionen anser inte heller att ytterligare områden av denna naturtyp behöver utpekas. Syftet att utse Natura 2000 eller Nationalparker är inte att stoppa industri- eller infrastrukturprojekt. Naturskyddsinstrumenten och naturvårdspolitiska styrmedel ska inte nyttjas för att försöka stoppa verksamheter som skapat missnöje hos miljörörelsen.
Tillåtlighetsfrågan rörande Nordkalks täkt låg på regeringens bord 2006. Dåvarande näringsminister Mona Sahlin pekade speciellt på vikten av Kalk- och cementindustrins betydelse för sysselsättning och råvaruförsörjning, och att näringsidkare därför måste få tillgång till mark för brytning av kalk. 2007 beslutade regeringen att frågan skulle avgöras i domstol.
Det finns utrymme för såväl kalkbrytning som naturskydd och Nationalpark på norra Gotland. 28 000 hektar naturskyddad mark är belägna på norra Gotland. Nordkalks täkt upptar totalt 170 hektar och är inte naturskyddad. Nordkalks ståndpunkt är fortsatt att natur- och industriella intressen kan samexistera på norra Gotland och i Bunge Ducker.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.