Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Dom baserad på felaktiga grunder

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2013-02-13

Med anledning av de åtal och domstolsförhandlingar som har och kommer att äga rum i närtid, vill Nordkalk framföra följande. Trots att åtalen rör handlingar som ägt rum i samband med Nordkalks skogsavverkningar 2012, är Nordkalk inte någon part i dessa mål. Åtal är väckt av åklagare efter anmälan från polisen. Nordkalk har inte tillfrågats om att inkomma med uppgifter eller delta i utredning eller förhandlingar på något sätt. Då avverkningen ännu inte avslutats, har Nordkalk valt att ännu inte gå vidare med sina polisanmälningar och skadeståndskrav för händelserna.

I dom B1137-12, uppges att utredning saknas beträffande två frågor, dels om det förelåg tillstånd för skogsavverkning vid den aktuella tidpunkten, och dels i vilken omfattning ett sådant tillstånd i så fall hade. I avsaknad av denna utredning, ansåg domstolen att bedömningen därför skulle utgå från att skogsavverkningen som pågick var olaglig.

- Varför åklagaren väljer att åtala någon för ett brott, och sedan inte utreder vilka förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet, är för oss ett stort frågetecken, säger Eva Feldt, Kommunikationschef på Nordkalk AB.

- Och att domstolen sedan utgår från att verksamheten är olaglig, trots att polisen med en 70 man stark insats är där och försöker upprätthålla ordning så att arbetet kan fortgå, är om möjligt ändå märkligare, fortsätter hon.

Det var efter att tillstånd och omedelbar verkställighet meddelats 2012-07-05 av Mark- och miljööverdomstolen, som skogsavverkningen påbörjades. Domen är en offentlig handling och tillgänglig för vem som helst att ta del av. I domen finns angivet vad tillståndet omfattar (se nedan). Skogsavverkningen är också anmäld till Skogsstyrelsen för hela arealen om 170 hektar. Dock avses endast drygt 64 hektar avverkas för de första två årens verksamhet. Vid tillfället för polisinsatsen hade också Högsta domstolen avslagit samtliga yrkanden om inhibition. Såväl polisledning som entreprenör för skogsavverkningen, Region Gotland och Länsstyrelsen, hade tillgång till såväl tillstånd som planerat avverkningsområde och areal.

Frågan om avverkningsareal har varit uppe tidigare. Efter att såväl den åtalade, som Naturvårdsverket, har försökt göra gällande att endast en mindre areal skulle vara tillåten, skickade Länsstyrelsen 2012-09-02, ett föreläggande till Nordkalk beträffande avverkningsarealen. Länsstyrelsen har senare backat i frågan, efter att Nordkalk påvisat att det inte finns någon arealbegränsning i domen.

- Påståenden om att Nordkalks tillstånd inte skulle omfatta hela det planerade avverkningsområdet saknar helt grund. Att domstolen nu också utgår från det är ytterst beklagligt, och ger en oroande insyn i rättssystemets funktion, avslutar Feldt.

Utdrag ur Nordkalks dom från 2012-07-05:

---------------------------------------

Tillstånd

Mark- och miljööverdomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt miljöbalken till

- täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Ducker 1:64 inom det täkt- och verksamhetsområde som framgår av bilaga B (aktbilaga 49, bilaga 1 i mark- och Mark- och miljööverdomstolen miljödomstolens mål nr M 5418-10), med en maximal årlig volym om 2 500 000 ton och en total mängd om 61,7 miljoner ton

- bortledande av inläckande grundvatten ur kalkbrottet samt infiltration av vatten i syfte att öka grundvattenmängden och att utföra erforderliga anläggningar för detta samt

- att anlägga uppsamlingsdiken, avskärande diken samt sildammar

- anläggande av transportband och serviceväg.

Täkttillståndet gäller till den 31 december 2037.

Mark- och miljööverdomstolen lämnar Nordkalk AB tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken till sökt verksamhet och beviljar Nordkalk AB dispens från artskyddsförordningen (2007:845) för de skyddade arter som påverkas inom det sökta täktområdet samt området för transportband och serviceväg.

--------------------------------------------

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt                                                                     Håkan Pihl

Kommunikationschef                                                       VP, Geology & Environment
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086                            +358 (0)20-753716
Skicka e-post                                                  Skicka e-post

Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.com.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.