Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Grönt ljus för Bungetäkten av Mark- och miljödomstolen idag

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2014-06-02

Mark- och miljödomstolen meddelade idag sitt beslut i prövningen av Nordkalks planerade kalkstenstäkt i Bunge Ducker på norra Gotland. Domstolen slår i sin deldom fast att tillstånd och villkor kan meddelas efter det att en sammanhållen prövning av Natura 2000 har genomförts i enlighet med EUs Art- och habitatdirektiv. Deldomen innebär att Nordkalk inom ett år efter det att domen vunnit laga kraft till domstolen ska ha inlämnat en utredning kring hur rejektvattnet från täkten ska hanteras. Verkställighet lämnas inte.

- Det är glädjande att domstolen nu än en gång fastställer villkor och tillstånd i enlighet med vår ansökan och därmed bekräftar att verksamheten tillsammans med föreslagna skyddsåtgärder och kontrollprogram kan säkra att inga skador uppstår på omgivningen, säger Anders Mattsson, VD Nordkalk AB.

Motparterna har nu fram till den 23 juni på sig att överklaga domen. Allas möjlighet att överklaga är en viktig del i vårt rättsystem.

Mark- och miljööverdomstolen gav Nordkalk tillstånd och villkor redan 2012-07-05. Domen överklagades dock och Högsta domstolen beviljade partiellt prövningstillstånd och återförvisade senare målet till Mark- och miljödomstolen. Eftersom målet sedan tidigare uppdelats i en tillåtlighets- respektive en tillståndsdom, menade Högsta domstolen att en sammanhållen prövning av Natura 2000 frågorna skulle genomföras, vilket nu alltså gjorts.

Kalk är en nödvändighet i ett modernt samhälle och för en hållbar samhällsutveckling. Kalk är en miljöprodukt som gör stor nytta för miljön på många områden. Gotland har en lång tradition av kalkbrytning sedan tidigt 1600-tal, och är Sveriges viktigaste region för kalkstensförsörjning. För Gotland är det viktigt för såväl sysselsättning som skatteintäkter. Att värna miljö- och naturvärden går att förena med kalkbrytning.

För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt   Håkan PihlKommunikationschef   VP, Geology +46 (0)10-4762664,
+46 (0)739-201086  +358 (0)20-7537169 Skicka e-post  Skicka e-post

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1050 personer. I Sverige arbetar knappt 170 personer. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade. Mer om Nordkalk hittar du på vår hemsida www.nordkalk.se. Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.