Nordkalk Fostop Strukturkalk

-löser strukturproblem i lerjordar

Nordkalk Fostop Strukturkalk

Nordkalks produkt för strukturkalkning har utvecklats för lerhaltiga åkrar som kan vara problematiska att bruka och som läcker mycket fosfor. Strukturkalken innehåller reaktiv kalk samt har en mycket fin fraktion och löser sig snabbare än vanlig jordbrukskalk.

Fostop stoppar fosfor

Med Nordkalk Fostop Struktur förbättrar du markstrukturen snabbt, och du kan se resultat efter bara några timmar. Tumregeln är att lerjordar med minst 15 procent lerhalt svarar mycket bra på strukturkalkning, och ju högre
lerhalt desto mer lönsam blir din investering. Resultatet är att fosfor stannar där den gör nytta – hos växterna på åkern – istället för att rinna ut och skapa övergödning i sjöar och hav.

I din jord för vår jord

När Fostop Struktur används på rätt sätt reagerar kalken med leran och förbättrar markstrukturen i decennier framöver. Förutom att du får en lång rad med odlingsfördelar så kan du kraftigt minska det skadliga fosforläckaget till intilliggande vattendrag och motverka försurning.

Nordkalk Fostop Strukturkalk

Vinster för lantbrukaren och miljön

  • Ökad skörd (15 % i försök)
  • Minskat läckage av fosfor till vattendrag (50 % i försök)
  • Snabbare upptorkning på våren - jämnare fäl
  • Mindre dragmotstånd- lägre bränsleförbrukning
  • Längre tidsfönster att bruka jorden
  • Bättre infiltration - minskad erosion och ytavrinning
  • Mindre läckage av växtskyddsmedel (50% i försök)
  • Bättre vattenhållande förmåga - mindre risk för översvämning
  • Lång hållbarhet

Fostop Dike -kalkfilterdike

I början av 90-talet utvecklade Nordkalk tillsammans med miljömyndigheterna i Finland en kalkbaserad metod för att minska utflödet av erosionsmaterial och fosfor från sluttande lerjordar. Resultatet blev Fostop Kalkfilterdike, en ny metod som patenterades av Nordkalk 1992.

Urlakningen av fosfor från åkrarna är ett välkänt problem. Fostop Dike minskar läckaget av fosfor från marken och genom att dränera enligt denna metod bidrar du med att minska övergödningen av vårt vatten. Samtidigt 
ger Fostop Dike en rad positiva effekter för din odling.

Nordkalk Fostop Dike kan miska fosforläckaget med 80 procent

Nordkalk hjälper dig göra rätt

Det är viktigt att göra rätt och använda rätt mängd kalk, minst 8 – 15 procent inblandning i jorden krävs. Ju högre andel kalk desto bättre dränering får du.

Tänk på att…

Du kan söka statligt miljöstöd LOVA för Fostop Dike. Då har du chans att dränera dina fält utan att stå för hela kostnaden själv. Efter 2021 (då EU:s Vattendirektiv utvärderas) kan frivilligheten ersättas med lagkrav,
och då betalas ingen ersättning ut.

Fostop dike piirros

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård
Fostop rakennekalkki infograafi SWE

Läs mer:

Nordkalk pH kalk till jordförbättring

Nordkalk AtriGran -granulerad kalk

Nordkalk foderkalk

Produkt information


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.