Om jorden är ditt kassaskåp

är kalken din nyckel

Nordkalk pH kalk till investering i din bördighet

Nordkalks pH kalk till jordförbättring, består av finmald kalcitisk eller magnesiumhaltig kalksten. De vanligaste kalkprodukterna innehåller kalciumkarbonat, det vill säga kalcit (CaCO3) eller kalciummagnesiumkarbonat CaMg(CO3)2. Namnet dolomit används när magnesiumhalten är 10 % eller mer. Kalka för att få ut 100 % av dina insatser.

Nordkalks pH kalk säljs genom återförsäljare runt om i landet och kan inkluderas med spridning.

Kemi

Rätt pH-värde är nödvändigt för ett optimalt växtnäringsutnyttjande. I sur mark binds de viktiga växtnäringsämnena mycket starkt till jorden så att växterna inte kan tillgodogöra sig dem. Däremot upptas skadliga tungmetaller alltför lätt. Regelbunden kalkning motverkar skadlig surhet. Optimalt pH är för lerjordar cirka 6,5 och på lättare jordar cirka 6,0.

Biologi 

Ett myllrande liv i marken där växtrester omsätts effektivt av såväl daggmaskar som mikroorganismer förutsätter ett högt pH-värde. Det är också så att ett högt pH i marken missgynnar många jordburna svampar som orsakar växtsjukdomar som till exempel klumprotsjuka, rotbrand och klöverröta.

Fysik

En god struktur i markprofilen innebär en balans mellan olika porstorlekar där rötterna får tillgång till växtnäring, vatten och luft. En jord med god struktur torkar snabbare upp på våren vilket möjliggör en tidigare sådd. Behovet av strukturförbättrande åtgärder är en av lantbrukets stora utmaningar. Här spelar kalkningen en viktig roll.


Följ med ner under ytan i Gropen och se effekterna på rotutvecklingen och grunden till en bra skörd.

Målet ett pH på 6,5

Genom kalkning kan man höja åkerns pH-värde för att förbättra upptaget av många växtnäringsämnen.  För att garantera en bra skörd och hög kvalitet ska man eftersträva bördighetsklassen ”god”, det vill säga för grova mineraljordar och lerjordar ett pH-värde på 6,5.

Viljantähkiä

Kalka regelbundet

Rekommendationen är att kalka ungefär vart femte år, för det finns många faktorer som ständigt bidrar till försurning, till exempel kvävegödsling och jordbearbetning. Det här kallas för underhållskalkning, som görs i syfte att bibehålla en bra pH-nivå. Kalkmängden vid underhållskalkning är 5–7 ton/ha. Grundkalkning är när man vill höja pH-värdet till en önskad nivå på exempelvis en nyröjd åker eller en åker som legat i träda. Då används en större kalkgiva som vanligen tillförs i etapper så att jorden bearbetas mellan etapperna för bästa effekt. Vi rekommenderar en högsta engångsgiva på 10 ton/ha.

Agri lime SWE 2020 7

Det lönar sig att pH-kalka

Lantbrukare bör göra kalkinsatser för att höja pH-värdet i jorden generellt, samt för nå det pH-värde som bäst passar den aktuella gröda som ska odlas. Genom att ha rätt pH-mål – och kalka regelbundet – kan jorden hållas i gott skick vilket leder till en bra gröda som effektivt tillgodogör sig de insatser som görs. Gödningen kan i vissa fall minskas med upp till 30 procent.

Väljer man att pH-kalka med GPS/styrfil har man dessutom möjlighet att identifiera skillnader i kalkbehov på fälten, vilket ger jämnare fält och gröda.

Kalk är en viktig förutsättning för en god skörd och ett uthålligt jordbruk som är lönsamt på lång sikt.
Det lönar sig at kalka

Kalkvärdet ett mått på kalkens effektivitet 

Om man vill veta hur effektiv kalken egentligen är så är kalkvärdet en viktig siffra att ha koll på. Det ger svar på hur kalken verkar på kort och på lång sikt. Skillnaderna är stora mellan olika produkters effektivitet.

  • Nordkalk Bas, består av krossade produkter 0-3 mm, är mer långsiktig verkan.
  • Nordkalk Bas 4, krossad kalksten och dolomit Mg 4% 0-3 mm långsiktig verkan.
  • Nordkalk Bas 12, krossad dolomit Mg 12% 0-3mm långsiktig verkan.
  • Nordkalk Direkt består av hälften kalkstensmjöl 0-3 mm och hälften kross, ger  bästa av två världar (och kan dessutom spridas med vanlig kalkspridare).

Hur mäter man rätt?

När det gäller kalkning talas det ofta om kalcium- och magnesiuminnehåll samt hur många ton kalk som behövs för att höja pH-värdet beroende på mull- och lerhalten. En viktig parameter som fattas i den vedertagna tabellen är hur snabbt det går att uppnå det önskade pH-målet.
För att höja pH-värdet cirka en halv enhet går det åt så här många ton/ha av ett kalkstensmjöl med 50 % CaO.

LERHALT I % OCH JORDART
Under 5 5-15 15-25 25-40 40-60  över 60
Mullhalt 1%

sand- och mojord

leriga jordar

lättlera

mellan-lera

styv lera

mycket styv lera

under 2 mf 1 2 4 6 8 9
2-3 nmh 2 3 5 7 9 10
3-6 nmh 3 4 6 8 10 11
6-12 mr 5 6 8 10 12 14

Effekt av att kalka:

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård

Vill Du lära Dig mer om kalkningens effekter följ oss varje vecka på  Facebook: Nordkalk Lantbruk.

newsletterkuva

Produkt information

Nordkalk Fostop Strukturkalk

Nordkalk AtriGran -granulerad kalk


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.