Nordkalk Fostop

-löser strukturproblem i lerjordar

FOSTOP®

Kalkens unika egenskaper ligger till grund för Nordkalks FOSTOP koncept. Koncept innebär ett samlingsnamn för produkter och åtgärder för att:
• Bromsa näringsläckage från källan
• Återanvända- och hushålla med fosforn (kretslopp).
• Åtgärder för att reparera skada som uppkommit pga omfattande näringsläckage.

Detta innefattar både färdiga produkter och åtgärder till försäljning, samt forskning inom nya intressanta områden.

FOSTOP Struktur -strukturkalkning

Nordkalks produkt för strukturkalkning har utvecklats för lerhaltiga åkrar som kan vara problematiska att bruka och som läcker mycket fosfor. Strukturkalken innehåller reaktiv kalk samt har en mycket fin fraktion och löser sig snabbare än vanlig jordbrukskalk. Med rätt nedbrukning och bra förhållanden reagerar kalken med leran och förbättrar åkerns struktur i många år framöver.

En jord med bättre struktur och större vattengenomsläpplighet har lägre andel fosfor som läcker till vattendrag. Metoden medför också andra fördelar, eftersom strukturförbättringen innebär att åkrarna torkar snabbare på våren och jorden blir lättare att bearbeta. Åkerns vattenhållande förmåga förbättras, man får högre skördar och kan odla mera krävande växter. En annan stor fördel är fälten blir jämnare och mer kostnadseffektiva att bruka.

Vinster för lantbrukaren och miljön

 • Ökad skörd (15 % i försök)
 • Minskat läckage av fosfor till vattendrag (50 % i försök)
 • Snabbare upptorkning på våren - jämnare fält
 • Mindre dragmotstånd- lägre bränsleförbrukning
 • Längre tidsfönster att bruka jorden
 • Bättre infiltration - minskad erosion och ytavrinning
 • Mindre läckage av växtskyddsmedel (50% i försök)
 • Bättre vattenhållande förmåga - mindre risk för översvämning
 • Lång hållbarhet
Nordkalk Fostop Struktur.pdf
188 kt, uppdaterad den 2016-12-16

Fostop Dike -kalkfilterdike

I början av 90-talet utvecklade Nordkalk tillsammans med miljömyndigheterna i Finland en kalkbaserad metod för att minska utflödet av erosionsmaterial och fosfor från sluttande lerjordar. Resultatet blev Fostop Kalkfilterdike, en ny metod som patenterades av Nordkalk 1992.

Fostop Kalkfilterdike fick 1995 pris som bästa uppfinning inom miljö, priset "Den blå bollen" delades ut av bl a WWF och miljödepartementet i Finland.

Namnet Fostop står idag för mer än kalkfilterdike, det är nu ett helt miljösegment på Nordkalk med åtgärder mot läckage och för återvinning av fosfor.

Enkelt utryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en kemisk fällning av fosfor. De fungerar helt enkelt som ett "minireningsverk" som effektivt minskar fosforläckaget.

Precis som för strukturkalkning krävs lerjord för att struktureffekten ska uppstå. Förutom en minskning av fosforläckaget får man en kraftigt förbättrad vattengenomsläpplighet.

En annan fördel är att man inte behöver göra grusfilter, utan hela återfyllnadsjorden blir närmast som ett grusfilter. Som ett alternativ till grusfilter eller stenkista, kan man göra åtgärden runt brunnar och i områden som annars slammar igen. Läckage av glyfosat och andra bekämpningsmedel förhindras också effektivt av åtgärden.

Vinster för lantbrukaren och miljön

 • Reducerat fosforläckage med ca 80%
 • Förbättrad vattengenomsläpplighet, 10-30 gånger bättre än tidigare
 • Möjlighet att odla svårodlade delar av åkermarken
 • Jämnare fält
 • Högre skörd
 • En dränering som fungerar även på svåra lerjordar
 • Lång hållbarhet
Nordkalk Fostop Dike.pdf
343 kt, uppdaterad den 2016-12-16

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Elisabeth Erichsen
Elisabeth Erichsen
Sales Manager
Lantbruk, Foder och Trädgård

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.